Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

AGVV

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Categorieën van staatssteun

In de Algemene Groepsvrijstellingverordening (AGVV) ( verordening 651/2014 , zoals gewijzigd bij verordening 2023/1315 (zie ook dit ECER-bericht) is – onder voorwaarden- een groot aantal categorieën van staatssteun vrijgesteld van de aanmeldingsplicht.
Een link naar de geconsolideerde tekst van de AGVV is
hier te vinden.

Het gaat in de AGVV om de volgende categorieën staatssteun (zie
artikel 1, lid 1 ):

 • regionale steun (zie ook deel 1 van Hoofdstuk 3 van de AGVV);
 • steun aan kleine- en middelgrote bedrijven (kmo's) in de vorm van investeringssteun, exploitatiesteun ( deel 2 ) en de toegang tot financiering ( deel 3 );
 • steun voor de bescherming van het milieu ( deel 7 );
 • steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ( deel 4 );
 • opleidingssteun ( deel 5 );
 • steun voor de aanwerving en de tewerkstelling van kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap ( deel 6 );
 • steunmaatregelen tot herstel van de schade die veroorzaakt is door bepaalde natuurrampen ( deel 8 );
 • sociale vervoerssteun ten behoeve van bewoners van afgelegen gebieden ( deel 9 );
 • steun voor breedbandinfrastructuur ( deel 10 );
 • steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed ( deel 11 );
 • steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur ( deel 12 );
 • steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen ( deel 13 );
 • steun voor regionale luchthavens ( deel 14 );
 • steun voor havens ( deel 15 );
 • steun voor projecten voor Europese territoriale samenwerking ( deel 2bis );
 • steun vervat in door het InvestEU-fonds ondersteunde financiële producten ( deel 16 ).

Voorwaarden voor de vrijstelling

In artikel 3 van de AGVV zijn de voorwaarden neergelegd waaronder bepaalde categorieën van staatssteun kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat ten eerste om een aantal algemene voorwaarden die in hoofdstuk I van de AGVV (artikel 1 tot en met 9) worden genoemd. Het gaat onder meer om de volgende voorwaarden:

 1. De AGVV is bijvoorbeeld niet van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden ( artikel 1, lid 4, sub c van de AGVV). Het begrip 'ondernemingen in moeilijkheden' wordt nader gedefinieerd in artikel 2, sub 18 van de AGVV;
 2. De AGVV is onder meer niet van toepassing op ondernemingen die op grond van een besluit van de Europese Commissie nog met de interne markt onverenigbare staatssteun moeten terugbetalen ( artikel 1, lid 4, sub a van de AGVV);
 3. Artikel 2 van de AGVV bevat alle voor de toepassing van de AGVV belangwekkende en relevante definities;
 4. Het bedrag van de steunmaatregel mag niet de aanmeldingsdrempel overschrijden van de categorie van staatssteun waarbinnen de steunmaatregel valt (bijvoorbeeld voor opleidingssteun: 3 miljoen euro per opleidingstraject (artikel 4 lid 1 sub n). Wanneer het bedrag van de steunmaatregel de aanmeldingsdrempel overschrijdt, moet de steunmaatregel alsnog worden aangemeld en is de AGVV niet van toepassing ( artikel 4 van de AGVV);
 5. De AGVV is alleen van toepassing op staatssteun die een stimulerend effect heeft. Staatssteun wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken EU-lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend ( artikel 6 van de AGVV);
 6. De steunverlenende overheid moet ervoor zorgen dat van iedere steunmaatregel (ad hoc of steunregeling) de volledige tekst online raadpleegbaar is ( artikel 9 van de AGVV). Artikel 5 bevat voorwaarden over de transparantie van AGVV steun.
 7. Voorwaarden voor steunintensiteit en in aanmerking komende kosten ( artikel 7 van de AGVV) respectievelijk al dan niet toegestane cumulering van steun ( artikel 8 van de AGVV) spelen in de praktijk van AGVV steunverlening ook een belangrijke rol.

Naast deze algemene voorwaarden zijn in de AGVV ook (in hoofdstuk III van de AGVV) per bovengenoemde categorie van staatssteun specifieke voorwaarden voor de diverse vrijstellingen vastgesteld. Deze specifieke voorwaarden kunt u bekijken door op de in de bovenstaande paragraaf opgenomen blauwe linkjes van de desbetreffende categorie (deel 1 tot en met 16) van staatssteun te klikken.
Voldoet een voorgenomen steunmaatregel van een overheid aan die genoemde voorwaarden, dan kan de steunverlenende overheid een kennisgeving van steun doen bij de Europese Commissie (zie hierna voor meer informatie over de kennisgevingsprocedure).