Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)

LGVV

Landbouwgroepsvrijstellingsverordening (LGVV)

Categorieën van staatssteun

In de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV) (voorheen verordening 702/2014 , die per 1 januari 2023 is vervangen door EU-Verordening 2022/2472 ) zijn – onder voorwaarden- een groot aantal categorieën van staatssteun vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat om de volgende categorieën van staatssteun:

De Europese Commissie heeft op 22 november 2023 EU-Verordening 2023/2607 aangenomen om een aantal eerdere technische fouten die van invloed zijn op de LGVV bepalingen te rectificeren (zie ook dit ECER-bericht).

Voorwaarden voor de vrijstelling

In artikel 3 van de LGVV zijn de voorwaarden neergelegd waaronder bepaalde categorieën van staatssteun kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat ten eerste om een aantal algemene voorwaarden die in hoofdstuk I van de LGVV worden genoemd. Het gaat onder meer om de volgende voorwaarden:

  1. De LGVV is niet van toepassing op ondernemingen die op grond van een besluit van de Europese Commissie nog met de interne markt onverenigbare staatssteun moeten terugbetalen ( artikel 1, lid 4, onder a van de LGVV );
  2. Het bedrag van de steunmaatregel mag niet de aanmeldingsdrempels overschrijden van de categorie van staatssteun waarbinnen de steunmaatregel valt. Wanneer het bedrag van de steunmaatregel de aanmeldingsdrempel overschrijdt, moet de steunmaatregel alsnog worden aangemeld en is de LGVV niet van toepassing ( artikel 4 van de LGVV );
  3. De LGVV is alleen van toepassing op staatssteun die een stimulerend effect heeft. Staatssteun wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken EU-lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend ( artikel 6 van de LGVV );
  4. Artikel 7 en artikel 8 van de LGVV bevatten bepalingen over de steunintensiteit (zie voor een definitie hiervan artikel 2, sub 12 ) en in aanmerking komende kosten bij de steunmaatregel, respectievelijk bepalingen over (al dan niet toegestane) cumulatie van steun;
  5. De steunverlenende overheid moet ervoor zorgen dat van iedere steunmaatregel (ad hoc of steunregeling), bijvoorbeeld via de TAM (Transparancy Award Module; zie meer informatie hierna onder Transparantieverplichtingen), de volledige tekst online raadpleegbaar is ( artikel 9 van de LGVV ).

Naast de algemene voorwaarden zijn in de LGVV ook per categorie van staatssteun specifieke voorwaarden voor de vrijstelling vastgesteld. Deze specifieke voorwaarden kunt u bekijken door in de bovenstaande paragraaf op de blauwe linkjes van de desbetreffende categorie van staatssteun te klikken.