Visserij Vrijstellingsverordening (VVV)

VVV

Visserij Vrijstellingsverordening (VVV)

Categorieën van staatssteun

In de Visserij Vrijstellingsverordening (VVV) (voorheen verordening 1388/2014 , per 1 januari 2023 vervangen door EU-verordening 2022/2473 ) zijn – onder voorwaarden- een aantal categorieën van staatssteun vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat om steun die wordt verleend aan kleine- en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, steun aan gemeenten en steun aan vissershavens, aanlandings- en beschuttingsplaatsen en afslagen (zie artikel 1 ). Visserij- en aquacultuurproducten zijn de producten die in bijlage I bij verordening 1379/2013 worden genoemd ( zie artikel 2, lid 1, sub 13 van verordening 2022/2473). De Europese Commissie heeft op 22 november 2023 EU-Verordening 2023/2603 aangenomen om een aantal technische fouten in de VVV (artikel 1, bijlage I en artikel 2, lid 1, sub 13) te herstellen (zie ook dit ECER-bericht).

Verordening 2022/2473 maakt een onderscheid tussen de volgende categorieën van steun:

Voorwaarden voor de vrijstelling

In artikel 4 van de VVV zijn de voorwaarden neergelegd waaronder bepaalde categorieën van staatssteun kunnen worden vrijgesteld van de aanmeldingsplicht. Het gaat ten eerste om een aantal algemene voorwaarden die in hoofdstuk I van de VVV worden genoemd. Het gaat onder meer om de volgende voorwaarden:

  1. De Visserij Vrijstellingsverordening is niet van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden ( artikel 1, lid 4, van de VVV ). De reikwijdte van 'ondernemingen in moeilijkheden' wordt nader uitgelegd in dit lid 4;
  2. Het bedrag van de steunmaatregel mag niet de aanmeldingsdrempel overschrijden. Wanneer het bedrag van de steunmaatregel de aanmeldingsdrempel overschrijdt, moet de steunmaatregel alsnog worden aangemeld en is de VVV niet van toepassing ( artikel 3 van de VVV );
  3. De VVV is alleen van toepassing op staatssteun die een stimulerend effect heeft. Staatssteun wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken EU-lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend ( artikel 6 van de VVV );
  4. Artikel 7 en artikel 8 van de VVV bevatten bepalingen over de steunintensiteit (zie voor een definitie hiervan artikel 2, lid 1, sub 4 ) en in aanmerking komende kosten bij de steunmaatregel, respectievelijk bepalingen over (al dan niet toegestane) cumulatie van steun;
  5. De steunverlenende overheid moet ervoor zorgen dat van iedere steunmaatregel (ad hoc of steunregeling) de volledige tekst online raadpleegbaar is ( artikel 9 van de VVV ).

Naast de algemene voorwaarden zijn in de Visserij Vrijstellingsverordening ook per categorie van staatssteun specifieke voorwaarden voor de vrijstelling vastgesteld. Deze specifieke voorwaarden kunt u bekijken door in de bovenstaande paragraaf op de blauwe linkjes van de desbetreffende categorie van staatssteun te klikken.