Coreper, comité's en werkgroepen

Banner - Coreper. comites en werkgroepen

© Raad van de Europese Unie

Coreper, comité's en werkgroepen

Op deze pagina:

Inleiding

Het hoogste ambtelijke voorportaal van de Raad van de EU is het Comité, bestaande uit de Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten. Dit comité wordt ook wel COREPER (Frans: COmité des REprésentants PERmanents) genoemd. Het Coreper is hiermee een belangrijke schakel tussen het ambtelijke en het politieke niveau. De belangrijkste bepalingen over het Coreper zijn te vinden in artikel 16, lid 7 van het EU-Verdrag en artikel 240 van het EU-Werkingsverdrag.

Samenstelling en formaties

Nederland wordt in het Coreper vertegenwoordigd door de Permanente Vertegenwoordiger (PV) en de Plaatsvervangende Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de EU ( homepage). Het Coreper komt wekelijks in twee vormen bijeen.

Het zogeheten Coreper I is samengesteld uit de Plaatsvervangende PV's en bereidt zes van de tien formaties van de Raad van de EU voor. Coreper I is verantwoordelijk voor sociaal-economische thema’s in brede zin, milieu- en energiebeleid, transport, innovatie, interne markt en industriebeleid, landbouw en visserij, onderwijs, jeugd, cultuur en sport. Coreper-I vergadert doorgaans op woensdag en soms een tweede keer op vrijdag.

Het Coreper II is samengesteld uit de PV's en bereidt de vier overige Raadsformaties voor. Coreper II is verantwoordelijk voor algemene zaken, buitenlandse zaken, economische en financiële zaken, alsook justitie en binnenlandse zaken. Het is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Europese Raden (via de Raad Algemene Zaken). Coreper II vergadert één keer per week, meestal op woensdag.

Coreper I en II worden op hun beurt ook voorbereid, door respectievelijk de MERTENS en de ANTICI-groep (vernoemd naar de oprichters). Deze groepen zijn samengesteld uit de assistenten van de PV’s, respectievelijk de Plaatsvervangende PV’s. Een andere groep die nauw verbonden is aan het Coreper is de groep Vrienden van het Voorzitterschap (Engels: Friends of the Presidency). Deze ad hoc groep krijgt specifieke opdrachten van Coreper voor de bespreking van bepaalde onderwerpen.

Naar boven

Taken

Het Coreper heeft tot taak 'de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren' (artikel 240 EU-Werkingsverdrag). Volgens het Reglement van Orde van de Raad (artikel 19) ziet het Coreper toe op de samenhang van het beleid en het optreden van de Europese Unie, alsmede op de inachtneming van de volgende beginselen en regels:

  • a) de beginselen van wettigheid, subsidiariteit, evenredigheid en motivering van de handelingen;
  • b) de regels tot vaststelling van de bevoegdheden van de instellingen, organen en instanties van de Unie;
  • c) de begrotingsvoorschriften;
  • d) de voorschriften ten aanzien van procedures, transparantie en redactionele kwaliteit.

Naar boven

Comité’s en Raadswerkgroepen

De voorbereiding van de Raadswerkzaamheden op de diverse beleidsterreinen vindt plaats in een groot aantal comités en werkgroepen. Deze comités en werkgroepen zijn opgericht bij de verdragen zelf, bij intergouvernementeel besluit, bij besluit van de Raad of bij besluit van Coreper. De officiële lijst met voorbereidende instanties van de Raad wordt regelmatig gepubliceerd.

De lijst bevat alleen comités en groepen die werkzaamheden voor de Raadszittingen voorbereiden. Gemengde comités en andere organen waarin derde landen zijn vertegenwoordigd komen niet voor op die lijst. Ook comitologiecomités van de Commissie, waarvan de werkzaamheden soms resulteren in zaken die door de Raad in behandeling worden genomen, komen op die lijst niet voor. Ook een aantal andere organen (bijvoorbeeld de gemeenschappelijke controleautoriteit in het kader van Schengen, COST en het Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken), die weliswaar in het Raadsgebouw vergaderen maar strikt genomen geen voorbereidende instanties van de Raad zijn, staan niet op de lijst. Comités en groepen kunnen alleen door of met goedkeuring van de Raad of het Coreper worden ingesteld. Alleen de op deze lijst vermelde comités en groepen kunnen als voorbereidende instantie van de Raad bijeenkomen (artikel 19, lid 3, van het reglement van orde).

Comités die zijn opgericht bij de EU-verdragen zijn het Politiek en Veiligheidscomité (artikel 38 EU-Verdrag), het Economisch en Financieel Comité (artikel 134 EU-Werkingsverdrag), het Raadgevend Comité voor de werkgelegenheid (artikel 150 EU-Werkingsverdrag), het Comité handelspolitiek (artikel 207, lid 3, derde alinea, EU-Werkingsverdrag) , het Permanent comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid (COSI) (artikel 71 EU-Werkingsverdrag) en het Comité voor sociale bescherming (artikel 160 EU-Werkingsverdrag).

Op het terrein van de landbouw wordt de Raad mede voorbereid door het Speciaal Comité Landbouw (SCL), een van de oudste comités in Brussel. Het SCL is opgericht bij intergouvernementeel besluit in 1960. Het SCL bereidt de Landbouwraad voor, met name wat betreft alle aspecten van de gemeenschappelijke marktordeningen, de landbouwstructuren en plattelandsontwikkeling. Coreper I behandelt de dossiers met betrekking tot visserij, voedselveiligheid en landbouwbudgettaire vraagstukken. Het SCL werd opgericht om de hoog technische materie van de dossiers over landbouwmarkten en plattelandsontwikkeling te bestuderen.

Aan de voet van het ambtelijke voorbereidingsproces staan de werkgroepen, die afhankelijk van het onderwerp meestal wekelijks of maandelijks bijeenkomen. Werkgroepen zijn in de regel het eerste forum waarin initiatieven van het voorzitterschap, de Commissie, het Raadssecretariaat of de lidstaten worden besproken. Voor een goed functioneren van de Raadswerkgroepen is het van belang dat tijdig duidelijk is welke onderwerpen in een werkgroep aan de orde komen. Daarom wordt de concept-agenda van een vergadering ruim van tevoren (ongeveer anderhalve week) vastgesteld.

Naar boven

Praktische informatie

  • Lijst met voorbereidende instanties van de Raad
  • Agenda voor Coreper I
  • Agenda voor Coreper II
  • Agendatermen (EN)
  • Verdeling van het voorzitterschap van de voorbereidende instanties tussen het roulerend voorzitterschap en de Hoge Vertegenwoordiger

Naar boven