Europese Rekenkamer

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer (Engels: Court of Auditors) verricht de controle van de rekeningen van de Unie (artikel 285 EU-Werkingsverdrag). Zij onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven.

Doelen van dit onderzoek zijn het financieel beheer te verbeteren en rekenschap af te leggen van de besteding van de openbare middelen door de voor het beheer verantwoordelijke instanties. De Rekenkamer onderzoekt overeenkomstig het Verdrag (artikelen 310 t/m 325 EU-Werkingsverdrag) de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Unie, alsmede de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Unie ingesteld orgaan of ingestelde instantie, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit (artikel 287, lid 1 EU-Werkingsverdrag).

In de Rekenkamer heeft één onderdaan van iedere lidstaat zitting. De Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer werkt ook zo veel mogelijk samen met de 'nationale Rekenkamers', de zogenoemde 'Hoge Controle-Instanties' (HCI's).