08. Toetredingsverdrag 2005

Banner - Toetredingsverdrag 2005

© Rijksoverheid

Toetredingsverdrag 2005

Verdragsteksten

Roemenie en Bulgarije

Andere taalversies: Frans , Engels, Duits

De Kamerstukken over de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag zijn verschenen in de serie 2005-2006, 30256.

 

Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag

  10

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

  11

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond

  203

Bijlage I: Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen waartoe Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden (bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte)

  221

Bijlage II: Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte)

  224

Bijlage III: Lijst bedoeld in artikel 19 van de Toetredingsakte: aanpassingen van besluiten van de Instellingen

  231

Bijlage IV: Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte: aanvullende aanpassingen van besluiten van de Instellingen

  264

Bijlage V: Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte: overige permanente bepalingen

  268

Aanhangsel bij Bijlage V

  277

Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 23 van de T oetredingsakte: overgangsmaatregelen, Bulgarije

  278

Aanhangsel bij Bijlage VI

  302

Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: overgangsmaatregelen, Roemenië

  311

Aanhangsel A bij Bijlage VII

  362

Aanhangsel B bij Bijlage VII

  366

Bijlage VIII: Plattelandsontwikkeling (als bedoeld in artikel 34 van de Toetredingsakte)

  369

Bijlage IX: Bijzondere toezeggingen en eisen die Roemenië heeft gedaan respectievelijk geaccepteerd bij de afsluiting van de toetredingsonderhandelingen op 14 december 2004 (als bedoeld in artikel 39 van de Toetredingsakte)

  374

Slotakte

  377

I. Tekst van de slotakte

  379

II. Verklaringen

  391

III. Briefwisseling tussen de Europese Unie en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende een informatie- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat

  393

Overige wijzigingen van het afgeleide recht

Een aantal noodzakelijke wijzigingen in afgeleide wetgeving is niet opgenomen in de toetredingsakte, maar in een tweetal verordeningen.
De wijzigingen van besluiten waarbij de Raad en/of Europees Parlement betrokken was, zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 November 2006 (PB 2006, L 363, blz. 1 van 20.12.2006).
De aanpassingen van Commissie-besluiten zijn te vinden in Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie van 23 oktober 2006 (PB 2006, L 362, blz. 1).