2000 - Advies ontwerprichtlijnen ex artikel 13 EG

2000 - Advies ontwerprichtlijnen ex artikel 13 EG

Bij het Verdrag van Amsterdam is een nieuw artikel 13 in het EG-Verdrag opgenomen, waarin de Raad de bevoegdheid wordt verleend om passende maatregelen te nemen tegen discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Inmiddels heeft de Commissie op 6 januari 2000 onder meer twee richtlijnvoorstellen naar de Raad gezonden. Het betreft een voorstel voor een richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling bij de arbeid en een voorstel voor een richtlijn houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.

Op 1 maart 2000 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, aan de ICER advies gevraagd over enkele juridische aspecten van deze richtlijnvoorstellen.