2001 - Advies nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen

2001 - Advies nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen

Bij brief van 10 januari 2001 heeft de Voorzitter van de Werkgroep Verkenningen Zorg de ICER verzocht te adviseren over de voorwaarden waaraan een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen in het licht van de Europese regelgeving moet voldoen en welke ruimte de Nederlandse overheid heeft om aan een dergelijk stelsel een eigen invulling te geven. De ICER is tevens verzocht daarbij het SER-advies `Naar een gezond stelsel van ziektekostenverzekeringen', het ambtelijke rapport `Grenze(n)loze zorg' alsmede het advies 'Europa en de gezondheidszorg' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg te betrekken.

Deze rapportage valt uiteen in drie delen. Deel I heeft het karakter van een algemeen kader, in deel II vindt een toetsing van de door de werkgroep gehanteerde uitgangspunten plaats, terwijl in deel III de bevindingen van de werkgroep worden vertaald in een aantal aanbevelingen c.q. Europeesrechtelijke ijkpunten.

Conform de adviesaanvrage heeft de werkgroep zich in haar rapportage beperkt tot toetsing aan het communautaire recht. Dat betekent dat op mogelijke beperkingen die uit verdragen, gesloten in ILO-kader, dan wel verdragen die in het kader van de Raad van Europa tot stand zijn gekomen, niet wordt ingegaan. De werkgroep beveelt aan dat naar beperkingen die hieruit kunnen voortvloeien, apart onderzoek wordt gedaan.