2001 - Advies uitleg en toepassing WTO-recht

2001 - Advies uitleg en toepassing WTO-recht

In het bijgevoegde advies (zie bijlage 1) wordt ingegaan op materie die tot voor kort onduidelijk was: de bevoegdheid tot uitlegging van WTO-recht, in het bijzonder artikel 50 TRIPS, en de vraag of WTO-bepalingen rechtstreeks toepasselijk zijn. In een aantal recente arresten van het Hof van Justitie EG is hierover nu duidelijkheid verschaft. Hierdoor kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot de ruimte voor de nationale rechter terzake van de uitleg en toepassing van WTO-bepalingen.