2002 - Advies verwijzing als implementatiemethode

2002 - Advies verwijzing als implementatiemethode

Geconstateerd is dat dynamische verwijzing, mits wordt voldaan aan de eisen van duidelijkheid, nauwkeurigheid, kenbaarheid en rechtszekerheid, tegemoet komt aan de behoefte aan bruikbaar instrumentarium en dan ook als een nuttig implementatie-instrument moet worden beschouwd. Deze eisen zijn geoperationaliseerd; wanneer het voorgestelde afwegingskader in acht wordt genomen, mag de wetgever er vanuit gaan dat dynamische verwijzing EG- en nationaalrechtelijk is toegestaan. Hierbij zij benadrukt dat dynamische verwijzing alleen een geschikt instrument is bij EG-regels die geen beleidsruimte laten. Om die reden én vanwege veelvuldige Europese codificatie, is het zaak dat wetgevers in de gaten houden hoe EG-besluiten, waarnaar dynamisch wordt verwezen, zich ontwikkelen. Dit met het oog op eventueel noodzakelijke aanpassing van de verwijzingsregelgeving.

Voorts is dynamische verwijzing met name zinvol wanneer de verwijzing op een laag niveau van regelgeving geschiedt. Ook kan de kenbaarheid van verwijzingsregelgeving worden vergroot door het benutten van elektronische publicatiemethoden en ICT.