2004 - Advies EG-transparantierichtlijn

2004 - Advies EG-transparantierichtlijn

De transparantierichtlijn bevat, kortgezegd, verplichtingen inzake het voeren van een gescheiden boekhouding, het bewaren van die gegevens en het verstrekken daarvan aan de Commissie. Doel van de basisrichtlijn is het bewerkstelligen van doorzichtigheid in de financiƫle betrekkingen tussen overheden en openbare bedrijven, die veelal concurreren met andere, louter particuliere, ondernemingen. Doel van de wijzigingsrichtlijn is het in dit verband tevens reguleren van de boekhouding van bepaalde ondernemingen.

De richtlijnverplichtingen zijn niet geheel duidelijk, waardoor de implementatiewetgeving in de praktijk lastig werkbaar is. Met name bestaat onduidelijkheid over de precieze werkingssfeer van de richtlijn. Voor welke ondernemingen geldt de plicht tot gescheiden boekhouding? Welke (meer indirecte) gevolgen vloeien er voor overheden uit e.e.a. voort? Meer duidelijkheid op deze punten is wenselijk, mede gelet op de risico's van niet (volledige) nakoming van de richtlijn.

Met dit advies wordt beoogd een praktisch bruikbaar instrument te ontwikkelen aan de hand waarvan bepaald kan worden welke bedrijven een gescheiden boekhouding moeten voeren. Het advies richt zich tot beleidsmedewerkers, accountantsdiensten en wetgevers op de ministeries alsmede bij decentrale overheden, die betrokken zijn bij de verlening van (nieuwe) rechten/taken aan ondernemingen en hierover door die ondernemingen om een toelichting gevraagd kunnen worden.