2008

2008

Naar aanleiding van het Commissievoorstel voor een richtlijn betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen heeft de ICER onderzocht in hoeverre richtlijnbepalingen lidstaten kunnen verplichten tot een verdrag toe te treden.

In dit advies wordt ingegaan op de vraag of er naar Gemeenschapsrecht een plicht kan bestaan voor de lidstaten om tot een verdrag toe te treden en wordt het parlementaire goedkeuringsrecht, zoals dat in de Grondwet is neergelegd, uiteengezet. Verder wordt de relatie tussen beide elementen onderzocht. Over dit onderwerp bestaat nog geen doorslaggevende rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.

Geconcludeerd wordt dat alleen wanneer de Gemeenschap een exclusieve bevoegdheid heeft om tot een verdrag toe te treden en niet in staat is zelf deze bevoegdheid uit te oefenen - omdat het betreffende verdrag niet voorziet in toetreding van een internationale organisatie als de Europese Gemeenschap - naar Gemeenschapsrecht een bevoegdheid kan bestaan in een communautair rechtsinstrument de lidstaten te verplichten om tot het betreffende verdrag toe te treden.

Gerelateerde documenten