Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Banner - Europees toezichthouder voor gegevensbescherming

© Rijksoverheid

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Op deze pagina:

Inleiding

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) zorgt ervoor dat de fundamentele rechten en vrijheden van personen, met name het recht op gegevensbescherming, in acht worden genomen bij de verwerking van persoonsgevens door de instellingen en organen van de EU (artikel 52, lid 2, verordening 2018/1725). De Engelse naam van deze toezichthouder is European Data Protection Supervisor (EDPS).

Onder "verwerking" vallen activiteiten zoals de verzameling, vastlegging en opslag van informatie en het opvragen en aan iemand anders doorzenden of ter beschikking stellen van deze informatie. Daarnaast valt ook het blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens onder "verwerking" (artikel 3, lid 1, punt 3, verordening 2018/1725). 

Taken

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is met name belast met het toezien op en het verzekeren van de correcte toepassing van verordening 2018/1725. In die verordening zijn voorschriften vastgesteld met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in verband met de verwerking van die persoonsgegevens door de instellingen en de organen van de EU. Instellingen en organen van de EU mogen in beginsel bijvoorbeeld geen persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen of religieuze of levenbeschouwelijke overtuigingen blijken (zie verder artikel 10 van verordening 2018/1725).

De Europese Toezichthouder vervult eveneens de bij artikel 57 van verordening 2018/1725 opgedragen taken en oefent de bij artikel 58 van diezelfde verordening verleende bevoegdheden uit. Dit houdt onder meer in dat de Europese Toezichthouder als taak heeft om advies te verstrekken aan de instellingen en organen van de EU over alle aangelegenheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op nieuwe wetgevingsvoorstellen of bestuursmaatregelen op het gebied van de privacy (artikel 57, lid 1, onder g van verordening 2018/1725). 

Naar boven

Praktische informatie

  • Website van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
  • Statuut van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Naar boven