Analyse Europese Rekenkamer stelt dat Europese Commissie optimistischer verslaat over resultaten van de EU-begroting dan de ERK

Contentverzamelaar

Analyse Europese Rekenkamer stelt dat Europese Commissie optimistischer verslaat over resultaten van de EU-begroting dan de ERK

De analyse van de Europese Rekenkamer (ERK), de financiële waakhond van de EU, wijst erop dat de Europese Commissie de conclusies van de auditors over het begrotingsbeheer op bepaalde EU-uitgaventerreinen niet deelt. Zo ontdekten de auditors meer fouten in de uitvoering van het cohesiebeleid (met het grootste aandeel in het EU-uitgavenbeleid) en het COVID-19-herstelfonds (het grootste gemeenschappelijke fonds van de EU).

Het gaat om Analyse 06/2023 “Het jaarlijkse beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting 2022 van de Commissie” van 13 november 2023, die beschikbaar is via de  website van de ERK . Het betreft geen controleverslag, maar een analyse op basis van eerdere controlewerkzaamheden van de ERK. De analyse vult het  jaarverslag van de ERK  over de EU-begroting 2022 , dat op 5 oktober 2023 werd gepubliceerd (zie ook dit ECER-bericht), aan.

Achtergrond
Als onderdeel van haar pakket financiële verslagen publiceert de Europese Commissie haar jaarlijkse beheers- en prestatieverslag (Annual Management and Performance Report, AMPR) waarmee het college van commissarissen ook de politieke verantwoordelijkheid voor het beheer van de EU-begroting op zich neemt. In dit ‘prestatieverslag op hoog niveau’ wordt een beschrijving gegeven van het beheer van de EU-begroting en de prestaties van EU-programma’s en -beleid. Het verslag is van essentieel belang voor het Europees Parlement en de Raad van de EU, die de Europese Commissie via de jaarlijkse kwijtingsprocedure ter verantwoording roepen voor de uitvoering van de EU-begroting.

De auditors van de ERK hebben geanalyseerd hoe de Commissie het AMPR voor 2022 heeft opgesteld, de bijbehorende controles heeft uitgevoerd en verslag heeft uitgebracht over prestatiegerelateerde kwesties. De auditors hebben daarbij vooral naar Deel I van het AMPR gekeken, waarin de belangrijkste feiten en verwezenlijkingen met betrekking tot het begrotingsbeheer en de bescherming van de EU-begroting worden uiteengezet, en waarin wordt gerapporteerd over EU-financiering voor Oekraïne, de RRF en goed financieel beheer.

De analyse
De analyse concludeert onder meer dat de procedures die de Commissie hanteert voor haar verslaglegging op hoog niveau over het algemeen goed zijn, maar dat de ERK nog steeds ruimte ziet voor verbetering van de kwaliteit van prestatiegegevens, aangezien de verslaglegging van de Commissie over de begrotingsprestaties wel vaak positiever is dan die van de ERK.

De auditors merken op dat zij in ruim een derde van hun thematische verslagen van doelmatigheidscontroles in 2022 de Commissie hebben aanbevolen haar gegevensverzameling, monitoring en verslaglegging over prestaties te verbeteren. De auditors meldden in oktober 2023 een veel hoger foutenpercentage in de betalingen uit de EU-begroting in 2022 (196 miljard euro) dan de Commissie (4,2 tegenover 1,9 procent). Het grootste verschil deed zich voor op het uitgaventerrein cohesie, waar de uitgaven in totaal 79 miljard euro bedroegen, ofwel 40 procent van de EU-begroting. De auditors rapporteerden op dit terrein een foutenpercentage van 6,4 procent, tegenover een maximale raming van de Commissie van 2,6 procent.
Bovendien stuitten de auditors op problemen met een aantal mijlpalen en streefdoelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF), het EU-fonds voor het herstel na de coronapandemie, waarmee 723 miljard euro gemoeid is. De Commissie meldde daarentegen dat alle mijlpalen en streefdoelen voor betalingen in 2022 naar tevredenheid waren verwezenlijkt.
Daarnaast constateerden de auditors vorig jaar dat de Commissie de bijdrage van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan de klimaatuitgaven 9 miljard euro te hoog had ingeschat. Deze bevinding is nog steeds relevant voor dit AMPR, aangezien een bijgewerkte traceermethode voor het nieuwe GLB pas vanaf 2023 van kracht is.

Bij de beoordeling van de belangrijkste financiële vorderingen in het verslag van de Commissie stelden de auditors verder geen inconsistenties vast. In het verslag wordt verwezen naar de sterke stijging van de rentetarieven en de inflatie waardoor de EU-begroting onder druk komt te staan (zoals de auditors ook rapporteerden in hun jaarverslag over de EU-begroting voor 2022). Er wordt in dat verslag echter geen melding gemaakt van de niet-afgewikkelde verplichtingen uit de EU-begroting, die volgens de auditors een recordhoogte van 453 miljard euro hebben bereikt. De auditors erkennen wel dat de Commissie in haar langetermijnramingen rekening houdt met de niet-afgewikkelde vastleggingen.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
ECER-dossier: Begroting