Europese Rekenkamer geeft goedkeurend oordeel over jaarrekening van de EU 2022

Contentverzamelaar

Europese Rekenkamer geeft goedkeurend oordeel over jaarrekening van de EU 2022

In het besluit van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt vastgesteld dat de ontvangstenzijde van de EU-begroting geen materiële fouten bevat. Wel maakt de ERK een voorbehoud ten aanzien van de regelmatigheid van de uitgaven in het kader van zowel het meerjarig financieel kader (MFK) als de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), waarvan de Europese Commissie nota neemt.

De Europese Rekenkamer (ERK) bracht op 5 oktober 2023 het Jaarverslag 2022 over de uitvoering van de EU-Begroting in begrotingsjaar 2022 en over activiteiten gefinancierd uit het EOF (Europees Ontwikkelingsfonds)  uit en nam - alweer voor het zestiende jaar op rij - een besluit met goedkeurend oordeel over de jaarrekening van de EU.

Achtergrond
De publicatie van het jaarverslag van de ERK en de presentatie van het pakket zogenoemde geïntegreerde financiële en verantwoordingsverslagen (IFAR) (zie deze websitepagina van de Europese Commissie) aan het Europees Parlement geeft de aanzet tot de jaarlijkse “kwijtingsprocedure” van de EU-begroting. Hiermee wordt de balans opgemaakt van de resultaten van de EU-begroting in 2022.

IFAR is een pakket verslagen van de Commissie (zie hier de informatie over de verslagen 2022 uit juni 2023) met gedetailleerde informatie, vanuit verschillende invalshoeken, over de uitvoering van de EU-begroting. Deze verslagen zijn van cruciaal belang om te zorgen voor transparantie en verantwoording over de wijze waarop het geld van de belastingbetaler wordt gebruikt.

Bij het besluit om kwijting te verlenen, uit te stellen of te weigeren, houdt het Europees Parlement rekening met het door de Europese Commissie opgestelde IFAR-pakket, het jaarverslag van de Rekenkamer en alle relevante speciale verslagen van de Rekenkamer.

Samen met lidstaten en andere partners zorgt de Commissie dat de EU-begroting doeltreffend blijft worden besteed, ten voordele van de burgers. Bescherming tegen fraude en onregelmatigheden en het behalen van concrete resultaten overeenkomstig de beleidsprioriteiten van de Unie speelt ook een rol.

Een sterke en flexibele EU-begroting in crisistijd
Het goedkeurende oordeel beslaat de tijd waarin de wereldeconomie zich net van de COVID-19-pandemie begint te herstellen en Rusland een oorlog tegen Oekraïne start. In die context verleende de EU-begroting cruciale steun aan Oekraïne en aan degenen die werden getroffen door de sociaaleconomische gevolgen van de oorlog. De EU-begroting ondersteunde Oekraïne en de lidstaten en de herstel- en veerkrachtfaciliteit bleef de inclusieve groene en digitale transitie bevorderen door middel van concrete hervormingen en investeringen.

Ook voldeed de EU-begroting aan de klimaatverbintenissen van de EU en werden tastbare resultaten voor huishoudens in heel Europa bereikt. Via het cohesiebeleid werd bescherming tegen overstromingen en een beroep op maatregelen in verband met bosbranden geboden.

Ondanks de moeilijkere marktomgeving waarmee alle emittenten werden geconfronteerd, bleef de vraag naar EU-obligaties in 2022 hoog. De Commissie strategie voor schuldbeheer heeft tot doel een sterk en liquide emissieprogramma op te zetten.

Standpunt Commissie over het ERK verslag over EU-begroting 2022
De Commissie merkt op dat het door de ERK gerapporteerde geschatte foutenpercentage geen maatstaf voor fraude, inefficiëntie of verspilling is, maar een schatting van de gedane EU-uitgaven die niet aan bepaalde regels voldeden. Voor verrichtingen in het kader van het MFK is de Commissie het niet altijd eens met de ERK dat er sprake is van een onregelmatigheid of hoe de financiële impact van de vastgestelde fouten moet worden beoordeeld. Dit leidt tot uiteenlopende conclusies over omvang en reikwijdte van problemen op bepaalde beleidsterreinen.

Wat de uitvoering van de RRF betreft is de ERK het eens met de beoordeling van de Commissie van de overgrote meerderheid van de mijlpalen en streefdoelen die in de RRF-subsidiebetalingen voor 2022 zijn opgenomen. De Commissie is het echter niet eens met de bevindingen van de ERK over beperkte gevallen van onregelmatige RRF-betalingen. Volgens de Commissieramingen blijft de impact van de onregelmatigheden die de ERK zou hebben vastgesteld ver onder de materialiteitsdrempel van 2 procent en de Commissie stelt dat alle RRF-betalingen in 2022 correct zijn verricht.

Verbeteren beheer EU-begroting ter beperking risico op fouten
Dankzij de vele controles die door nationale autoriteiten, andere partners en de Commissie zelf worden uitgevoerd, weet de Commissie waar de risico's voor de EU-begroting liggen en kan zij zowel vóór- als nadat betalingen worden verricht, gerichte corrigerende maatregelen nemen. Doel van de Commissie is te zorgen dat, zodra een programma is afgesloten en alle controles en correcties zijn uitgevoerd, het resterende foutenpercentage ruim onder de 2 procent ligt. Dit doel werd voor 2022 bereikt.

De Commissie blijft haar financieel beheer van de EU-begroting waar nodig verbeteren. Aangezien de belangrijkste bron van fouten de complexiteit van de regels voor uitvoerende partners en begunstigden is, heeft de Commissie vereenvoudigingen ingevoerd voor de programma's voor de periode 2021-2027. Bijvoorbeeld door de uitrol van elektronisch beheer van alle subsidies voor programma's die rechtstreeks door haar worden beheerd. Daarnaast blijft de Commissie het gebruik van vereenvoudigde financieringsvormen uitbreiden om de administratieve lasten voor de uiteindelijke ontvangers verder te verminderen. De Commissie blijft samenwerken met lidstaten en andere partners om te zorgen voor een goed financieel beheer van de EU-middelen.

Wat de RRF betreft, heeft de Commissie de aanbeveling van de ERK om haar interne processen voor de beoordeling van betalingsverzoeken te verbeteren ten opzichte van het begrotingsjaar 2022, al uitgevoerd. Bovendien heeft de Commissie het afgelopen jaar de duidelijkheid en transparantie van haar beoordelingsprocedures aanzienlijk verhoogd. Rekening houdend met de aanbevelingen van het Europees Parlement, de Raad en de ERK, heeft de Commissie de robuustheid van haar controlekader in 2023 verder versterkt.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht ERK
ECER-dossier: Begroting