Benelux Unie ziet haar Gemeenschappelijk Werkprogramma als inspiratiebron voor de EU

Contentverzamelaar

Benelux Unie ziet haar Gemeenschappelijk Werkprogramma als inspiratiebron voor de EU

Het nieuwe Gemeenschappelijke Werkprogramma van de Benelux Unie biedt een solide basis om de Benelux-landen de komende vier jaar te ondersteunen bij de uitvoering van innovatieve grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Het werkprogramma moet bijdragen aan de versterking van de economische unie en de interne markt, de duurzame ontwikkeling en de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

Dit alles volgt uit het Gemeenschappelijk Werkprogramma (2021-2024) van de Benelux Unie.

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma moet de vele vormen van samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg (hierna: Benelux) versterken, de uitwisselingen tussen hun bevolkingen bevorderen en de banden met de Europese Unie versterken. De verwezenlijking van zinvolle grensverleggende projecten, die de Europese Unie kunnen inspireren, en het wegnemen van belemmeringen voor de grensoverschrijdende mobiliteit blijven de drijvende kracht van de Benelux Unie.

De Benelux Unie wil zich de komende jaren profileren als een platform waar ervaringen en lessons learned worden uitgewisseld en waar oplossingen worden gevonden, in het bijzonder voor de specifieke problemen die zich in de praktijk voordoen in de grensgebieden van de Benelux Unie.

Inhoud van het Gemeenschappelijk Werkprogramma

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma besteedt aandacht aan de drie kerngebieden van het Benelux-verdrag. Het gaat om de versterking van de economische unie en de interne markt, de duurzame ontwikkeling en de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Het werkprogramma is opgedeeld in vijf thema’s en bijbehorende doelstellingen:

 1. Een competitieve en duurzame Benelux
 • Het verder stimuleren van de transitie naar een circulaire economie, mede gezien de ambitieuze Europese Green Deal;
 • Het bevorderen van het intellectuele eigendom als aanjager van innovatie;
 • De stimulering van de digitalisering, de duurzame mobiliteit, het vervoer en de logistiek;
 • Het verkennen van nieuwe vormen van arbeid en organisatie van werk op grensoverschrijdende niveau, zoals telewerken;
 • Een verbetering van de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties tussen de drie landen;
 • Het presenteren van beleidsvoorstellen inzake kunstmatige intelligentie (AI).
 1. Een veilige en rechtvaardige Benelux
 • Het belang van de handhaving van het EU-Schengenacquis wordt onderstreept (zie het ECER-dossier waarin informatie over het EU-Schengenacquis is opgenomen);
 • De aanpak van grensoverschrijdende fraude en misbruik stimuleren;
 • De verdere implementatie van het Benelux-Politieverdrag, een verdrag dat voorziet in de verruiming van de samenwerking tussen de politiediensten binnen de Benelux;
 • De strategische en operationele samenwerking tussen de Benelux-landen in geval van crises en rampen met een grensoverschrijdend effect ondersteunen;
 • Het versterken van de voedsel- en cyberveiligheid, waarbij bijzondere aandacht is voor digitale zwendel en oplichting bij internetverkoop.
 1. Een digitale Benelux
 • Verbetering van de grensoverschrijdende toegang van burgers tot digitale goederen en diensten;
 • Het streven naar het toegankelijk maken van privacy gevoelige data als dat het (EU-)vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen bevordert;
 • Het verkennen van de mogelijkheden voor een wederzijdse openstelling van de content van de publieke zenders van de landen, met name als het gaat om cultuur en nieuws.
 1. Een veerkrachtige en toekomstgerichte Benelux
 • Een intensivering van de samenwerking op het gebied van het gezondheidsbeleid, waarvan het elektronische Benelux-patiëntendossier een eerste stap is;
 • Het bevorderen van de biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en schone lucht;
 • De ontwikkeling van een grensoverschrijdende infrastructuur voor elektronische voertuigen.
 1. Een open Benelux
 • De Benelux Unie wil een bruggenbouwer blijven tussen de grensregio’s, andere internationale organisatie en de Europese Unie;
 • De Benelux Unie verkent nieuwe mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk;
 • De continuering van de samenwerking met andere regionale organisaties, zoals de Nordic Council en de Baltische staten;
 • Het meewerken aan verdere EU-integratie vergt het versterken van de banden tussen de Benelux Unie en de EU door middel van complementaire acties en voorloperprojecten;
 • Het zoveel mogelijk streven naar een gemeenschappelijk optreden van de Benelux-landen binnen de EU.

Achtergrond

Het Gemeenschappelijk Werkprogramma werd gepresenteerd tijdens de start van het Belgische Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie. Het werkprogramma werd opgesteld naar aanleiding van voorstellen van geïnteresseerden, die via een digitaal platform waren uitgenodigd om hun ideeën in te dienen. Naast het Gemeenschappelijk Werkprogramma werden ook het jaarplan en de prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap (2021) gepresenteerd.

Meer informatie:

 • Persbericht van de Benelux – Gemeenschappelijk Werkprogramma 2021-2024: Benelux onthult toekomstplannen
 • ECER-bericht – Prioriteiten Nederlands voorzitterschap Benelux (10 maart 2020)