C-009/04, Geharo BV, arrest van 6 oktober 2005

Contentverzamelaar

C-009/04, Geharo BV, arrest van 6 oktober 2005

Signaleringsfiche
Datum arrest, zaaknummer, partijen
Arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 2005 in zaak C-9/04, strafzaak tegen Geharo B.V.

Betrokken departementen
VROM en VWS.

Sleutelwoorden
Richtlijn 88/378/EEG - Speelgoed - Richtlijn 91/338/EEG - Maximum toegestaan cadmiumgehalte.

Beleidsrelevantie
Voor de interpretatie en het bepalen van nationale beleidsruimte moet om de toepasselijkheid van EG-richtlijnen (naast elkaar) te bepalen, allereerst worden gekeken naar de inhoud en de doelstelling van de normen uit de beide richtlijnen en pas daarna naar de harmonisatievorm.

Samenvatting van feiten, redenering en dictum
De vraag luidde of het Cadmiumbesluit WMS naast het Speelgoedbesluit (Warenwet) grenswaarden mocht stellen voor het cadmiumgehalte in speelgoed. Als dit niet had gemogen, dan had de VROM-inspectie onterecht cadmiumhoudend speelgoed in beslag genomen.

De beide besluiten implementeren verschillende EG-richtlijnen. Het Cadmiumbesluit WMS implementeert de Cadmiumrichtlijn . De Cadmiumrichtlijn stelt maxima aan het totale gehalte aan cadmium per produkt in verband met de bescherming van het milieu. Het Speelgoedbesluit (Warenwet) implementeert de Speelgoedrichtlijn . Deze richtlijn stelt maxima aan de hoeveelheid cadmium in speelgoed (een zogenaamde "sabbelnorm") in verband met de volksgezondheid van kinderen. Beide richtlijnen zijn interne markt richtlijnen en harmoniseren volledig.

De speelgoedfabrikant beriep zich op de Cadmiumrichtlijn . Artikel 1 van de Cadmiumrichtlijn bepaalt dat die richtlijn niet van toepassing is op cadmiumhoudende producten die reeds onder andere communautaire voorschriften vallen. Het Hof overweegt dat de verschillen in inhoud en doelstelling van deze normen leiden tot gelijktijdige toepasselijkheid van de maxima die zijn neergelegd in beide richtlijnen. Artikel 1 van de Cadmiumrichtlijn doet volgens het Hof niet af aan deze conclusie. Het Hof verwijst overigens nog naar het complementaire karakter van de beide normen en naar een met artikel 1 van de Cadmiumrichtlijn vergelijkbare afstemmingsregeling in de Speelgoedrichtlijn zelf.

Eerste inventarisatie van de mogelijke effecten voor het beleid, wetgeving, rechtspraak of rechtspraktijk op nationaal of Europees niveau
De uitspraak is van belang voor situaties waarin meerdere richtlijnen gelijktijdig van toepassing zijn en voor het bepalen van nationale beleidsruimte. Bij implementatie van richtlijnen en ter bepaling van de nationale beleidsruimte moet goed worden gekeken naar het doel van de richtlijn. Onderhandelaars moeten met het oog op bovenstaande rekening houden met het doel van de richtlijn bij het redigeren van clausules. De VROM-inspectie is inmiddels in samenwerking met de douane weer begonnen met controles op het cadmiumgehalte in speelgoed.

Voorstel voor behandeling
De ICER zendt het fiche en het bijbehorende arrest aan alle ministers. De ICER stelt voor om het arrest te verwerken in 101 Praktijkvragen over de implementatie van EG-besluiten en de Leidraad onderhandelen.