C-020/05, Schwibbert, arrest van 8 november 2007

Contentverzamelaar

C-020/05, Schwibbert, arrest van 8 november 2007

Signaleringsfiche
Arrest van het Hof van Justitie van 8 november 2007, in de zaak C-20/05, Karl Josef Wilhelm Schwibbert.

Betrokken departementen
Alle departementen

Sleutelwoorden
Richtlijn 98/34/EG – Informatieprocedure op gebied van normen en technische voorschriften – Verplichting om ontwerpen voor technische voorschriften mee te delen – Nationale wet waarbij aanbrengen van onderscheidend teken van nationale instelling belast met inning van auteursrechten op verhandelde compact discs verplicht is gesteld – Begrip ‘technisch voorschrift’ – Significante wijziging

Beleidsrelevantie
Richtlijn 98/34 betreft een informatieprocedure op het gebied van technische normen en voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (hierna: de notificatierichtlijn). Deze richtlijn verplicht lidstaten ontwerpen van technische voorschriften aan de Commissie te melden. De uitbreiding van een technische specificatie tot nieuwe producten moet worden gemeld. Dit geldt ook wanneer het oorspronkelijke technische voorschrift opgenomen is in een regeling van vóór de notificatierichtlijn. Een dergelijke uitbreiding is een significante wijziging als bedoeld in de richtlijn.

Samenvatting van feiten, redenering en dictum
In deze zaak gaat het om de vraag of de artikelen 1, 8, 10 en 11 van richtlijn 98/34 zich verzetten tegen nationale bepalingen waarin het aanbrengen van het teken ‘SIAE’ op verhandelde compact discs verplicht is gesteld.
Het Hof geeft aan dat het teken ‘SIAE’ een ‘technische specificatie’ in de zin van richtlijn 98/34 vormt omdat het tot de voor de betrokken producten geldende voorschriften voor het merken en etiketteren behoort. De specificatie moet worden nageleefd voor de verhandeling van deze producten, waardoor het een ‘technisch voorschrift’ in de zin van artikel 1, punt 11 is.
De verplichting om het onderscheidende teken ‘SIAE’ aan te brengen, is sinds 1941 in Italië van toepassing op beschermde werken. In 1994 is de verplichting toepasselijk gemaakt op cd’s. De Italiaanse regering en de SIAE stellen dat er slechts sprake was van een aanpassing van de regeling aan technologische ontwikkelingen, waarbij nieuwe dragers onder de werkingssfeer van de verplichting zijn gebracht.
Volgens artikel 8 van de notificatierichtlijn dient een ontwerp voor een technisch voorschrift aan de Europese Commissie genotificeerd te worden. Volgens artikel 8, eerste lid, derde alinea, is notificatie ook aan de orde indien een significante wijziging wordt aangebracht die ‘een verandering van het toepassingsgebied, een verkorting van het oorspronkelijk geplande tijdschema voor de toepassing, een toevoeging van specificaties of eisen of het stringenter maken ervan tot gevolg hebben’.
Het Hof verwijst onder andere naar zaak C-267/03, Lindberg, waarin het heeft geoordeeld dat een voorschrift niet gemeld hoeft te worden indien deze een reeds genotificeerd voorschrift herhaalt of vervangt en geen technische specificaties of andere nieuwe aanvullende voorwaarden toevoegt.
Het opnemen van cd’s in de verplichting om het onderscheidende teken „SIAE” aan te brengen, is een significante wijziging, namelijk een toevoeging van (technische) specificaties. Nu de wijziging na vaststelling van richtlijn 83/189 (de voorloper van richtlijn 98/34) werd doorgevoerd, had deze aan de Commissie moeten worden meegedeeld. Omdat dit niet is gedaan, kan de nationale bepaling niet aan een particulier worden tegengeworpen.

Eerste inventarisatie van mogelijke effecten
Dit arrest geeft aan wanneer er sprake is van wijziging van een technisch voorschrift. Een nationale regeling die technische voorschriften bevat die voor de inwerkingtreding van de notificatierichtlijn tot stand is gekomen maar daarna wordt uitgebreid tot nieuwe producten, dient overeenkomstig de notificatierichtlijn aan de Europese Commissie gemeld te worden. Een dergelijke uitbreiding is een significante wijziging als bedoeld in de richtlijn.

Voorstel van behandeling
De ICER zendt het arrest en het signaleringsfiche ter kennisneming aan alle ministers. Tevens zal de uitspraak worden opgenomen in de Interdepartementale Handleiding Notificatie van de ICER.