C-050/05, Nikula, arrest van 18 juli 2006

Contentverzamelaar

C-050/05, Nikula, arrest van 18 juli 2006

Signaleringsfiche

Arrest van het Hof van Justitie van 18 juli 2006, in de zaak C-50/05, Maija T.I. Nikula

Betrokken departementen

VWS, SZW, FIN en BZK

Sleutelwoorden

Sociale zekerheid – Rechthebbende op pensioenen en renten verschuldigd krachtens wettelijke regelingen van twee lidstaten - Dekking van kosten van prestaties bij ziekte en moederschap - Artikel 33 van Verordening 1408/71 - Berekening van bijdragen of premies – Recht van lidstaat om in grondslag voor heffing van bijdragen of premies door andere lidstaat uitgekeerde pensioenen of renten te betrekken

Beleidsrelevantie

Nederland mag doorgaan met het berekenen van de verdragsbijdrage (verschuldigd door personen die in een ander Europees land wonen en daar ten laste van Nederland recht op medische zorg hebben) over het wereldinkomen, maar mag niet meer inhouden dan het bedrag dat Nederland aan pensioen betaalt.

Samenvatting van feiten, redenering en dictum

Nikula woont in Finland en ontvangt naast Fins (overheids)pensioen tevens pensioen van twee Zweedse pensioeninstellingen. Voor de Finse wetgeving is zij aangemerkt als ‘onbeperkt belastingplichtig’. Op grond van het Noordse Verdrag tot vermijding van dubbele belasting maken haar uit Zweden afkomstige pensioeninkomsten deel uit van haar belastbaar inkomen. Op basis van haar gehele belastbaar inkomen werd haar premie voor de ziektekostenverzekering vastgesteld. Nikula verzocht zodanige herziening van de aanslag dat over het uit Zweden afkomstige pensioeninkomen geen ziektekostenpremie hoefde te worden betaald. De Finse belastingdienst heeft dit verzoek afgewezen en de administratieve rechtbank verwerpt het daarop volgende beroep.

De hoogste Finse administratieve rechterlijke instantie stelt het Hof de vraag of een lidstaat bij het inhouden van een ziektekostenpremie op het pensioen van een gepensioneerde, bij de berekening van die premie ook het pensioen mag meetellen dat die gepensioneerde uit een andere lidstaat ontvangt.

Het Hof beantwoordt de vraag bevestigend maar brengt twee nuanceringen aan.

- Ten eerste mag de ziektekostenpremie die wordt ingehouden niet hoger zijn dan het pensioen dat het land uitbetaalt.

- Ten tweede moet het bedrag waarvoor in de andere lidstaat bij de opbouw van het pensioen al ziektekostenpremie is betaald buiten de berekening worden gehouden zodat geen sprake is van dubbele premieheffing over dezelfde inkomenscomponent. De betrokkene zal zelf moeten aantonen dat deze vroegere premies of bijdragen daadwerkelijk zijn betaald.

Eerste inventarisatie van de mogelijke effecten

De Commissie heeft de inbreukprocedures, die ze met betrekking tot dezelfde rechtsvraag had aangespannen tegen Nederland (C-66/05) en Finland (C-105/05) ingetrokken. De uitspraak betekent dat Nederland mag doorgaan met het berekenen van de verdragsbijdrage over het wereldinkomen. Daarbij mag niet meer verdragsbijdrage worden ingehouden dan het bedrag dat Nederland aan betrokkene aan pensioen uitbetaalt. Over de vraag in hoeverre de uitspraak invloed heeft op de inning van ziektekostenpremies in Nederland vindt nog overleg plaats tussen het Ministerie van VWS, het College voor zorgverzekeringen en de Belastingdienst.

Voorstel voor behandeling

De ICER zendt het fiche en het bijbehorende arrest ter kennisneming aan de ministers van VWS, SZW, BZK en Financiën. Het Ministerie van VWS wordt verzocht om de uitkomst van het overleg met het College voor zorgverzekeringen en de Belastingdienst over de mogelijke gevolgen van dit arrest op de inning van ziektekostenpremies aan de ICER terug te koppelen. Een vervolgfiche is niet noodzakelijk.