C-122/04, Commissie tegen EP en Raad (comitologie), arrest van 23 februari 2006

Contentverzamelaar

C-122/04, Commissie tegen EP en Raad (comitologie), arrest van 23 februari 2006

Signaleringsfiche
Arrest van het Hof van Justitie van 23 februari 2006 in zaak C-122/04 (Commissie tegen Europees Parlement en Raad).

Betrokken departementen
BZ, JUS, VROM, LNV

Sleutelwoorden
Comitologie - keuze tussen regelgevende en beheersprocedure - arrest LIFE - maatregelen van algemene strekking - mate van uitwerking basisbesluit

Beleidsrelevantie
Bij de keuze voor één van de drie comitologieprocedures (advies-, beheers- en regelgevende procedure) moet rekening worden gehouden met de mate van uitwerking van het basisbesluit. Als dit basisbesluit nauwkeurig aangeeft welke bevoegdheden de Commissie toekomt bij uitvoering van het besluit kan de beheersprocedure worden gebruikt, ook als het gaat om maatregelen van algemene strekking (zie ook arrest LIFE van 21 januari 2003, Commissie/Parlement en Raad, C-378/00, Jurispr. Blz. I-937)). Is dit niet het geval, en gaat het om een ruim geformuleerd actiekader dat nader moet worden uitgewerkt, dan zullen uitvoeringsmaatregelen van algemene strekking via de regelgevende procedure moeten worden vastgesteld.

Samenvatting van feiten, redenering en dictum
De Commissie heeft beroep tot nietigverklaring ingesteld tegen de Forest Focus verordening 2152/2003/EG, voorzover de maatregelen ter uitvoering van het programma Forest Focus worden onderworpen aan de regelgevende procedure (art. 5 van Comitologiebesluit 1999/468/EG (hierna: CB)). De Commissie is van mening dat de beheersprocedure van toepassing is, omdat de uitvoeringsmaatregelen beheersmaatregelen zijn die betrekking hebben op een actieprogramma (art. 4 CB). Het Hof verwerpt dit betoog.

Het Hof bevestigt het arrest LIFE waarin het bepaalde dat de criteria voor het bepalen van een comitéprocedure uit art. 2 CB niet bindend zijn, maar dat de wetgever zijn keuze moet motiveren wanneer hij in afwijking van die criteria kiest voor een andere procedure. Bij de Forest Focus verordening is de wetgever naar de mening van het Hof niet afgeweken van de criteria en hoeft er dus niet gemotiveerd te worden.

Het Hof brengt in herinnering dat de regelgevingsprocedure wordt gebruikt voor de vaststelling van maatregelen van algemene strekking die ten doel hebben essentiële onderdelen van het basisbesluit toe te passen, terwijl voor de beheersprocedure wordt gekozen voor de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van een programma. Uit het arrest LIFE bleek dat uitvoeringsmaatregelen van algemene strekking zowel onder de beheersprocedure als de regelgevende procedure kunnen vallen. Beheersmaatregelen die betrekking hebben op de uitvoering van programma's kunnen namelijk zowel maatregelen van individuele strekking zijn als maatregelen van algemene strekking die daarmee nauw verband houden en een onderdeel zijn van een voldoende uitgewerkte regeling in het basisbesluit.

Hoewel de in de Forest Focus verordening geregelde actie een communautair programma is, heeft de Raad in dit geval terecht gesteld dat de betrokken maatregelen van algemene strekking als regelgevende uitvoeringsmaatregelen moeten worden aangemerkt. In tegenstelling tot de LIFE-verordening, waarin de wetgever de beginselen voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie heel nauwkeurig had vastgesteld, heeft de wetgever in de Forest Focus verordening alleen een ruim en algemeen actiekader gecreëerd. Het gaat bij deze verordening om de uitwerking van een specifieke regeling en niet om de uitvoering van duidelijk afgebakende aspecten. Essentiële onderdelen moeten nog verder worden uitgewerkt. Hiertoe moet de regelgevende procedure worden gebruikt.

Eerste inventarisatie van de mogelijke effecten
De Forest Focus verordening blijft in stand. Voor toekomstige verordeningen moet met de uitspraak rekening worden gehouden bij de keuze voor één van de drie comitologieprocedures (advies-, beheers- en regelgevende procedure). Daartoe zal in de leidraad voor onderhandelaars in Brussel een passage worden opgenomen.

Voorstel voor behandeling
De ICER stuurt het fiche en het arrest aan alle ministers. Er wordt geen vervolgfiche opgesteld.