C-364/95 en C-365/95 (gevoegd), T. Port, arrest van 10 maart 1998

Contentverzamelaar

C-364/95 en C-365/95 (gevoegd), T. Port, arrest van 10 maart 1998

Datum arrest, zaaknummer, partijen
HvJEG 10 maart, gevoegde zaken C-364/95 en 365/95, T. Port

Sleutelwoorden
Bananen - Gemeenschappelijke ordening der markten - Invoerregeling - Framework Agreement on Bananas - GATT - Artikel 234 EG-Verdrag

Samenvatting van feiten, redenering en dictum
Port, een Duitse importeur van bananen, vecht de importheffing aan die hem is opgelegd voor de invoer van bananen uit Ecuador. De heffing is gebaseerd op een EG-verordening ter uitvoering van de kaderovereenkomst tussen Commissie en enkele Zuid-Amerikaanse landen inzake bananen, die is opgenomen in het WTO-Verdrag. Hij bestrijdt deze heffing onder meer met een beroep op discriminatie, omdat hij wel heffingen moet betalen en andere marktdeelnemers niet.

Het juridische raamwerk van deze zaak is in dit opzicht gelijk aan dat van de zaak C-122/96 (Duitsland tegen de Raad).

Het Hof stelt hem in het gelijk op het punt van de discriminatie: Verordening (EG) nr. 478/95 van de Commissie van 1 maart 1995 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de toepassing van verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad betreffende de regeling inzake het tariefcontingent voor de invoer van bananen in de Gemeenschap en tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1442/93, is ongeldig, voor zover artikel 3, lid 2, daarvan enkel de marktdeelnemers van de categorie├źn A en C verplicht uitvoercertificaten te verkrijgen voor de invoer van bananen van oorsprong uit Colombia, Costa Rica of Nicaragua.

Korte analyse
Blijkens deze uitspraak kunnen particulieren via een beroep op de nietigheid van een verordening wegens strijd met het discriminatieverbod, de geldigheid van een verdrag tussen de EG en derde landen ter discussie stellen, indien deze verordening is totstandgekomen ter uitvoering van een verdrag tussen de EG en derde landen. De omstandigheid dat de verordening tot uitvoering van dat verdrag strekt, doet aan de nietigheid ervan niet af.

Eerste inventarisatie van de mogelijke effecten voor beleid, wetgeving, rechtspraak of rechtspraktijk op nationaal of Europees niveau
De heffing van hogere invoerrechten op bananen op basis van Verordening 478/95 van de Commissie in de situatie van personen als Port, is verboden.

Voorstel voor behandeling
De ICER-V stuurt deze bevindingen ter informatie aan de ICER.