C-515/07 VNLTO

Contentverzamelaar

C-515/07 VNLTO

Signaleringsfiche
Arrest van het Hof van Justitie van 12 februari 2009 in zaak C-515/07, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (VNLTO) tegen de staatssecretaris van Financiën

Betrokken departement
FIN

Sleutelwoorden
BTW - aftrek voorbelasting - gemengd gebruik goederen en diensten

Beleidsrelevantie
Dit arrest kan voor alle overheidsinstanties van belang zijn. Het was onduidelijk in hoeverre overheidsinstanties BTW kunnen aftrekken voor kosten gemaakt voor niet economische activiteiten (veelal publieke taken). Het Hof heeft helderheid geschapen en bepaald dat deze BTW niet voor aftrek in aanmerking komt. Het arrest is overigens ook van belang voor andere entiteiten dan overheidsinstanties die niet-economische activiteiten verrichten.

Samenvatting van feiten, redenering en dictum
VNLTO verricht zowel met BTW belaste activiteiten als activiteiten die voor de BTW worden aangemerkt als niet-economische activiteiten (in casu algemene belangenbehartiging waar geen vergoeding tegenover staat). Het gebruik van goederen voor niet-economische activiteiten kan volgens het Hof niet worden aan¬gemerkt als “gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden” en vormt dus geen met BTW belaste prestatie. Daarbij overweegt het Hof dat de algemene belangenbehartiging het voornaamste doel van VNLTO vormt. Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat het begrip “bedrijfsdoeleinden” niet naar de letter maar meer naar de geest moet worden uitgelegd.
Handelingen die worden verricht binnen het doel van een overheidsinstantie, instelling,
organi¬satie en dergelijke zijn han¬de¬lingen voor hun bedrijfsdoel¬einden. Voor zover dergelijke handelingen geen economische activiteiten zijn vallen deze buiten het bereik van de BTW en kunnen zij niet leiden tot BTW-af¬trek.

Eerste inventarisatie van de mogelijke effecten
De uitspraak komt overeen met het huidige Nederlandse beleid. Voor zover overheidsinstanties de aan hun opgedragen publieke taken uitvoeren verrichten zij in het algemeen niet-economische activiteiten. De BTW op goederen en diensten die in dat kader worden aangekocht komt niet voor aftrek in aanmerking. Overigens kunnen gemeenten en provincies voor die BTW compensatie ontvangen uit het BTW Compensatiefonds.

Voorstel voor behandeling
De ICER zendt dit fiche en het arrest ter kennisneming aan alle ministers. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt verzocht om dit fiche en het arrest tevens door te sturen naar de VNG, het IPO en de UvW. Een vervolgfiche is niet noodzakelijk.