Commissie keurt zesde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun goed

Contentverzamelaar

Commissie keurt zesde wijziging van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun goed

Met de goedkeuring wordt de Tijdelijke kaderregeling met zes maanden verlengd tot en met 30 juni 2022. Lidstaten kunnen hiermee, waar nodig, hun steunregelingen uitbreiden en ervoor zorgen dat ondernemingen die nog steeds door de crisis als gevolg van de coronapandemie worden getroffen niet ineens zonder benodigde steun komen te zitten.

Het gaat om de mededeling van de Europese Commissie waarmee de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun (EN, geconsolideerde versie) -die afloopt op 31 december 2021- middels de zesde wijziging wordt verlengd tot 1 juli 2022 en tevens wordt aangepast. Het tijdelijke steunkader in verband met de coronapandemie werd initieel goedgekeurd op 19 maart 2020 en is nadien meerdere keren gewijzigd en verlengd, respectievelijk in 2020 op 3 april, 8 mei, 29 juni en 13 oktober en op 28 januari 2021 (zie hierover onder meer ook dit ECER-bericht).

Nieuwe maatregelen voor investerings- en solvabiliteitssteun
Om het economisch herstel na de COVID-19-pandemie verder te versnellen heeft de Commissie naast de verlenging ook besloten om voor een beperkte aanvullende periode twee nieuwe maatregelen in te voeren. Het gaat om een maatregel om rechtstreekse stimulansen te creëren voor toekomstgerichte particuliere investeringen (paragraaf 3.13 van de mededeling) en een maatregel ter ondersteuning van de solvabiliteit van ondernemingen (paragraaf 3.14):

  • Maatregelen voor investeringssteun  moeten lidstaten helpen om de investeringskloof te dichten die door de crisis is ontstaan. Lidstaten kunnen stimulansen creëren voor investeringen van bedrijven en dit instrument gebruiken om de groene en de digitale transities te versnellen. Deze maatregel biedt garanties tegen buitensporige verstoringen van de mededinging, zoals de eis dat ze voor een brede groep begunstigden moeten gelden en dat de steunbedragen beperkt in omvang moeten zijn. Dit instrument is tot en met 31 december 2022 voor de lidstaten beschikbaar;
  • Maatregelen voor solvabiliteitssteun  dienen om particuliere middelen aan te trekken en beschikbaar te stellen voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder start-ups en kleine midcaps. Lidstaten kunnen garanties verlenen aan particuliere intermediairs, waarmee stimulansen worden gecreëerd om in dit soort bedrijven te investeren en hun gemakkelijker toegang te geven tot dergelijke eigen vermogensfinanciering, die voor hen vaak moeilijk op eigen kracht aan te trekken is. De relevantie hiervan is groot gezien de toenemende schuldenlast van ondernemingen tijdens de crisis. Dit instrument zal tot en met 31 december 2023 voor de lidstaten beschikbaar zijn.

Zesde wijziging van de tijdelijke kaderregeling
De wijzigingen van de Commissie in de tijdelijke kaderregeling staatssteun omvatten onder meer:

  • verlenging van 30 juni 2022 tot en met 30 juni 2023 van de mogelijkheid voor de lidstaten om op grond van de tijdelijke kaderregeling verleende terugbetaalbare instrumenten (bijvoorbeeld garanties, leningen, terugbetaalbare voorschotten) om te zetten in andere vormen van steun, zoals rechtstreekse subsidies;
  • evenredige aanpassing van de maximumbedragen van bepaalde soorten steun aan de verlengde periode;
  • verduidelijking van het gebruik van de bepalingen inzake uitzonderlijke flexibiliteit in de reddings- en herstructureringsrichtsnoeren;
  • verlenging van de aangepaste lijst van landen met niet-verhandelbare risico's in de context van de kortlopende exportkredietverzekering met nog eens 3 maanden (van 31 december 2021 tot en met 31 maart 2022).

Meer informatie