Commissie presenteert een voorstel om de grensoverschrijdende activiteiten van verenigingen zonder winstoogmerk in de EU te vergemakkelijken

Contentverzamelaar

Commissie presenteert een voorstel om de grensoverschrijdende activiteiten van verenigingen zonder winstoogmerk in de EU te vergemakkelijken

Het voorstel van de Commissie introduceert een aanvullende rechtsvorm van een Europese grensoverschrijdende vereniging (ECBA) in de nationale rechtsstelsels van de EU-lidstaten. ECBA's die eenmaal in een EU-lidstaat gevestigd zijn, zullen automatisch worden erkend en zullen in alle EU-lidstaten activiteiten kunnen ontplooien.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 5 september 2023 een voorstel aangenomen om de grensoverschrijdende activiteiten van verenigingen zonder winstoogmerk in de EU te vergemakkelijken. De voorgestelde regels zullen de werking van de interne markt verbeteren door juridische en administratieve belemmeringen weg te nemen voor verenigingen zonder winstoogmerk die in meerdere EU-lidstaten actief zijn of willen zijn.

Momenteel krijgen verenigingen zonder winstoogmerk die activiteiten verrichten in een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat waar zij gevestigd zijn, geen uniforme erkenning van hun rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid en moeten zij zich vaak voor een tweede keer registreren of zelfs een nieuwe juridische entiteit in die EU-lidstaat oprichten.

Het voorstel van de Commissie

Het voorstel van de Commissie introduceert een aanvullende rechtsvorm van een Europese grensoverschrijdende vereniging (ECBA) in de nationale rechtsstelsels van de EU-lidstaten. Deze aanvullende rechtsvorm is specifiek ontworpen voor grensoverschrijdende doeleinden en zal de juridische en administratieve lasten verminderen in verband met de erkenning en oprichting van verenigingen zonder winstoogmerk die activiteiten uitoefenen in een andere EU-lidstaat.

ECBA's die eenmaal in een EU-lidstaat gevestigd zijn, zullen automatisch worden erkend en zullen in alle EU-lidstaten activiteiten — met inbegrip van economische activiteiten — kunnen ontplooien. ECBA's krijgen een eigen plaats naast andere nationale verenigingen op het niveau van de EU-lidstaten. Voor aangelegenheden die niet onder de voorgestelde richtlijn vallen, zoals fiscale zaken, zullen de EU-lidstaten ECBA's op dezelfde wijze moeten behandelen als vergelijkbare nationale verenigingen zonder winstoogmerk, waardoor de tradities van de EU-lidstaten op dit gebied worden gerespecteerd en er geen gevolgen zijn voor bestaande verenigingen.

De nieuwe regels:

  • voeren in elke EU-lidstaat, naast de bestaande nationale rechtsvormen, een specifiek voor grensoverschrijdende doeleinden ontworpen nieuwe rechtsvorm (ECBA) in voor verenigingen zonder winstoogmerk;
  • maken het mogelijk deze nieuwe rechtsvorm in de hele EU automatisch te erkennen zodra een ECBA in één EU-lidstaat is geregistreerd (dankzij het ‘ECBA-certificaat’);
  • voorzien in geharmoniseerde regels voor de verplaatsing van de statutaire zetel, zodat verenigingen zonder winstoogmerk ten volle kunnen profiteren van de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten, goederen en kapitaal in de EU;
  • garanderen dat ECBA's ten volle de voordelen van de interne markt genieten, ongeacht de EU-lidstaat van registratie, door ervoor te zorgen dat zij, in elke EU-lidstaat waar zij actief zijn, vrije en niet-discriminerende toegang tot overheidsfinanciering hebben.

Samen met de voorgestelde richtlijn heeft de Commissie ook een voorstel voor een verordening van technische aard gepresenteerd. Het voorstel beoogt de wijziging van de verordening betreffende het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) en de verordening inzake één digitale toegangspoort, om de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten via het IMI-systeem mogelijk te maken en digitale operaties uit te voeren via de digitale toegangspoort, om toegang te verschaffen tot de online beschikbare informatie over ECBA's.

Meer informatie: