Commissie presenteert ontwerp-mandaat voor nieuw partnerschap met het VK

Contentverzamelaar

Commissie presenteert ontwerp-mandaat voor nieuw partnerschap met het VK

De Europese Commissie heeft een aanbeveling aan de Raad gedaan om onderhandelingen te openen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. Dat moet in de plaats komen van de overgangsregelingen in het Terugtrekkingsakkoord die tot eind dit jaar van kracht zijn. Ook de Britse regering heeft inmiddels haar standpunt over de komende onderhandelingen bekend gemaakt.

Deze aanbeveling is gebaseerd op de bestaande richtsnoeren en conclusies van de Europese Raad en op de politieke verklaring die de EU en het Verenigd Koninkrijk in oktober 2019 zijn overeengekomen.

De aanbeveling omvat een alomvattend voorstel voor onderhandelingsrichtsnoeren, waarin het toepassingsgebied en de voorwaarden van het toekomstige partnerschap dat de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk wil aangaan, worden omschreven. Deze richtsnoeren hebben betrekking op alle gebieden die voor de onderhandelingen van belang zijn, waaronder handels- en economische samenwerking, rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken, buitenlands beleid, veiligheid en defensie, deelname aan programma's van de Unie en andere thematische samenwerkingsgebieden. Een speciaal hoofdstuk over bestuur biedt een overzicht van een algemeen bestuurskader dat alle terreinen van economische en veiligheidssamenwerking bestrijkt.
De Europese Commissie en vertegenwoordigers van de 27 EU-lidstaten hebben in de loop van januari 2020 voorbereidende besprekingen gevoerd over het toekomstige partnerschap. Deze hadden betrekking op alle belangrijke gebieden die in de politieke verklaring worden genoemd.

Het mandaat heeft als inhoudelijke rechtsbasis artikel 217 EU-Werkingsverdrag dat betrekking heeft op associatieregelingen met de EU. Dit in verband met het brede toepassingsgebied van het beoogde partnerschap en de ambitieuze en langdurige relatie die daarmee wordt beoogd. Voor de vaststelling van het mandaat is unanimiteit in de Raad vereist. De procedurele rechtsgrondslag is artikel 218, leden 3 en 4, EU-Werkingsverdrag. Voor wat betreft de Euratom-onderwerpen wordt bovendien artikel 101 Euratom-Verdrag vermeld. De materiële rechtsgrondslag voor de ondertekening en de sluiting van het nieuwe partnerschap kan pas aan het einde van de onderhandelingen worden vastgesteld, aldus de Commissie.

Als onderhandelaar voor de EU is de Commissie van plan haar werkzaamheden voort te zetten in nauwe coördinatie met de Raad en zijn voorbereidende instanties, alsook met het Europees Parlement, zoals het geval was tijdens de onderhandelingen over het Terugtrekkingsakkoord.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei hierover: "Het is nu tijd om aan het werk te gaan. De tijd dringt. We zullen op een eerlijke en transparante manier onderhandelen, maar we zullen de belangen van de EU en de belangen van onze burgers tot het einde toe verdedigen.

Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie, zei: "We zullen te goeder trouw onderhandelen. De Commissie zal zeer nauw blijven samenwerken met het Europees Parlement en de Raad. Het zal onze taak zijn de belangen van onze burgers en van onze Unie te verdedigen en te bevorderen, en tegelijkertijd te proberen oplossingen te vinden die de keuzes van het Verenigd Koninkrijk respecteren".

Aan de andere kant van het Kanaal heeft ook de Britse regering in een verklaring haar visie op  de aanpak van de onderhandelingen met de EU over de toekomstige betrekkingen uiteengezet.

Volgende stappen

De Raad zal de ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren moeten goedkeuren. Dit zal de Commissie formeel machtigen om de onderhandelingen als onderhandelaar van de Unie te openen.

Achtergrond

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggetrokken uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom).

De regelingen voor de terugtrekking zijn vastgelegd in de terugtrekkingsovereenkomst, die op 1 februari 2020 in werking is getreden. De overeenkomst voorziet in een overgangsperiode waarin het EU-recht tot ten minste 31 december 2020 van toepassing blijft op het Verenigd Koninkrijk, tenzij het bij de terugtrekkingsovereenkomst ingestelde Gemengd Comité vóór 1 juli 2020 één besluit neemt tot verlenging van de overgangsperiode met maximaal één of twee jaar.

In de richtsnoeren van 23 maart 2018 heeft de Europese Raad herhaald dat de Unie vastbesloten is om in de toekomst een zo nauw mogelijk partnerschap met het Verenigd Koninkrijk aan te gaan. Volgens deze richtsnoeren moet een dergelijk partnerschap betrekking hebben op handel en economische samenwerking en op andere gebieden, met name de bestrijding van terrorisme en internationale criminaliteit, alsmede op veiligheid, defensie en buitenlands beleid.

Het kader voor dit toekomstige partnerschap tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is vastgelegd in de politieke verklaring bij het Terugtrekkingsakkoord.

De aanbeveling van de Europese Commissie is de eerste stap in het onderhandelingsproces, aangezien de Raad wordt verzocht de Commissie te machtigen om de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk formeel te openen.

 

Meer informatie