Europese Commissie presenteert uitbreidingspakket 2022

Contentverzamelaar

Europese Commissie presenteert uitbreidingspakket 2022

Op 12 oktober 2022 heeft de Europese Commissie haar uitbreidingspakket 2022 aangenomen. Ze geeft daarin een gedetailleerde beoordeling van de stand van zaken en de vorderingen die de landen op de Westelijke Balkan en Turkije op hun traject naar toetreding tot de Europese Unie hebben geboekt. Bijzondere aandacht gaat uit naar de uitvoering van fundamentele hervormingen en duidelijke richtsnoeren voor de hervormingsprioriteiten.

Achtergrond

Het uitbreidingspakket 2022 van de Commissie bestaat uit een mededeling en gedetailleerde conclusies en aanbevelingen per land:

Hieronder wordt individueel ingegaan op de desbetreffende landen.

Montenegro

Wat Montenegro betreft, blijft de verwezenlijking van de tussentijdse ijkpunten voor de rechtstaat de prioriteit voor verdere algemene vooruitgang in de onderhandelingen. Om deze mijlpaal te bereiken, moet Montenegro zich harder inspannen om de resterende kwesties aan te pakken, onder meer op de kritieke gebieden vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid, bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, en de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht. Dit vereist politieke stabiliteit en constructieve betrokkenheid van alle belanghebbenden, wat moet leiden tot de vorming van een stabiele regering en een brede politieke consensus in het parlement over belangrijke hervormingen.

Servië

In Servië moet in eerste instantie een regering worden gevormd die de strategische hervormingskoers richting EU aanhoudt. Daarnaast zijn verdere werkzaamheden en politieke inzet nodig voor het voortzetten en verdiepen van de hervormingen en het aanpakken van tekortkomingen, met name op de belangrijkste gebieden, zijnde de rechterlijke macht, de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, mediavrijheid, vrijheid van vergadering en de binnenlandse aanpak van oorlogsmisdaden. Servië moet bovendien dringend de sterk verslechterde afstemming op het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU verhelpen. Ook moet het land alle vormen van desinformatie krachtig aanpakken.

Albanië en Noord-Macedonië

Albanië en Noord-Macedonië zijn na de eerste intergouvernementele conferenties over toetredingsonderhandelingen, op 19 juli 2022, begonnen aan een nieuwe fase in hun betrekkingen met de EU. Albanië en NoordMacedonië moeten hun inspanningen op belangrijke gebieden als de rechtsstaat en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad verder opvoeren. Albanië moet bovendien maatregelen nemen op het vlak van eigendomsrechten, minderheden en de vrijheid van meningsuiting.

Bosnië en Herzegovina

In juni 2022 heeft de Europese Raad verklaard bereid te zijn om aan Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen en heeft hij de Commissie verzocht verslag uit te brengen over de uitvoering van de 14 kernprioriteiten, met bijzondere aandacht voor de kernprioriteiten die een substantiële reeks hervormingen omvatten. In juni 2022 – toen er nochtans politieke onrust heerste en de algemene verkiezingen van 2 oktober voor de deur stonden – hebben de leiders van de politieke partijen die toen in de Parlementaire Vergadering van Bosnië en Herzegovina vertegenwoordigd waren, zich verbonden tot de naleving van beginselen die borg moeten staan voor een functioneel Bosnië en Herzegovina dat vorderingen maakt op zijn Europees traject. Als Bosnië en Herzegovina voldoet aan de 14 kernprioriteiten van het advies van de Commissie over het toetredingsverzoek van het land, kan worden aanbevolen de onderhandelingen voor toetreding tot de EU te openen.

Kosovo

Kosovo moet meer doen om de democratie, het openbaar bestuur en de rechtsstaat te versterken en de corruptie te bestrijden. De Commissie blijft bij haar beoordeling van juli 2018 dat Kosovo aan alle ijkpunten voor visumliberalisering heeft voldaan en dat het voorstel – dat nog steeds hangende is in de Raad – urgent moet worden behandeld.

Wat betreft de normalisering van de onderlinge betrekkingen, zijn Servië en Kosovo zich weliswaar blijven inzetten voor de dialoog, maar verwacht de EU niettemin van beide partijen dat ze zich in de onderhandelingen over de juridisch bindende normaliseringsovereenkomst constructiever zullen opstellen en blijk zullen geven van flexibiliteit om snel en concreet vooruitgang te boeken.

Türkiye

Turkije moet de negatieve trend op het vlak van democratie, rechtsstaat en grondrechten dringend ombuigen door de verslechterde doeltreffendheid van de controlemechanismen in het politieke bestel aan te pakken. De dialoog over de rechtsstaat en de grondrechten blijft integraal onderdeel van de betrekkingen tussen de EU en Turkije. Aan de feiten die ten grondslag liggen aan de beoordeling dat de toetredingsonderhandelingen met Turkije feitelijk tot stilstand zijn gekomen, is nog niets veranderd.

De Europese Raad heeft meermaals herhaald dat de EU een strategisch belang heeft bij een stabiele en veilige omgeving in het oostelijke Middellandse Zeegebied en bij coöperatieve en voor beide partijen voordelige betrekkingen met Turkije. De spanning in het oostelijke Middellandse Zeegebied is echter weer toegenomen. Turkije moet de soevereiniteit en de territoriale integriteit van alle EU-lidstaten eerbiedigen.

Het feit dat Turkije zich nog steeds niet heeft aangesloten bij de beperkende maatregelen tegen Rusland is zorgwekkend vanwege het vrije verkeer van producten, waaronder goederen voor tweeërlei gebruik, binnen de douane-unie tussen de EU en Turkije. Turkije moet ook doortastende maatregelen nemen om de afstemming van zijn beleid op het GBVB van de EU – inclusief door de EU getroffen beperkende maatregelen – te verbeteren en moet acties vermijden die indruisen tegen het doel dat het land verklaard heeft na te streven, namelijk toetreding tot de EU.

Turkije is een cruciale partner van de Europese Unie op essentiële gebieden van gemeenschappelijk belang, zoals migratie, terrorismebestrijding, economie, handel, energie, voedselzekerheid en vervoer. De dialogen op hoog niveau en de intensievere inspanningen op deze gebieden werden voortgezet. Turkije heeft enerzijds de dialoog tussen Rusland en Oekraïne gefaciliteerd en een belangrijke rol gespeeld in de overeenkomst over de uitvoer van granen, maar heeft anderzijds ook besloten zijn handels- en financiële betrekkingen met Rusland te intensiveren.

Volgende stappen

Het is nu aan de Raad om de door de Commissie gepresenteerde aanbevelingen in overweging te nemen en besluiten te nemen over de te treffen maatregelen.

Meer informatie: