Commissie presenteert voorstel om de circulariteit van de automobielsector te verbeteren

Contentverzamelaar

Commissie presenteert voorstel om de circulariteit van de automobielsector te verbeteren

Op grond van het voorstel moeten autofabrikanten bijvoorbeeld duidelijke en gedetailleerde instructies verstrekken voor demonteurs over hoe onderdelen tijdens het gebruik en het einde van de levensduur van een voertuig moeten worden vervangen en verwijderd. Het voorstel bepaalt verder dat het toepassingsgebied van de voorgestelde maatregelen geleidelijk zal worden uitgebreid tot nieuwe categorieën zoals motorfietsen, vrachtwagens en bussen.

Achtergrond

De autowrakkenrichtlijn werd in 2000 aangenomen en was het eerste geharmoniseerde EU-kader dat ervoor moest zorgen dat voertuigen die het einde van hun levensduur hadden bereikt en als afval werden beschouwd, op een milieuvriendelijke manier werden verwerkt. De richtlijn bevat bepalingen over de inzameling en verwijdering van autowrakken, beperkt gevaarlijke stoffen in nieuwe voertuigen en stelt doelen voor hergebruik en recycling (85 procent) en voor hergebruik en nuttige toepassing (95 procent).

De 3R-typegoedkeuringsrichtlijn, die in 2005 is aangenomen, bepaalt dat voertuigen zo moeten worden gebouwd dat ze voor 85 procent recyclebaar/herbruikbaar en voor 95 procent herbruikbaar/nuttig toepasbaar zijn. De 3R-typegoedkeuringsrichtlijn maakt deel uit van het EU-typegoedkeuringskader, waarbij nieuwe voertuigtypes worden getest en typegoedkeuring krijgen voordat ze op de EU-markt worden gebracht, op voorwaarde dat ze aan een reeks technische voorschriften voldoen.

Op 13 juli 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepresenteerd. De voorgestelde verordening trekt de autowrakkenrichtlijn en de 3R-typegoedkeuringsrichtlijn in en vervangt ze door één verordening. De algemene doelstelling van de voorgestelde verordening is het moderniseren van de bestaande EU-regels.  

De voorgestelde verordening

De voorgestelde verordening bevat de volgende elementen:

  • ontwerpcirculaire: het verbeteren van de circulariteit bij het ontwerp en de productie van voertuigen zal ertoe bijdragen dat deze gemakkelijk kunnen worden ontmanteld. Autofabrikanten moeten duidelijke en gedetailleerde instructies verstrekken voor demonteurs over hoe onderdelen tijdens het gebruik en het einde van de levensduur van een voertuig moeten worden vervangen en verwijderd;
  • gerecycleerd materiaal gebruiken: 25 procent van de kunststof die wordt gebruikt voor de bouw van een nieuw voertuig zal afkomstig moeten zijn van recycling, waarvan 25 procent moet worden gerecycleerd uit autowrakken;
  • beter behandelen: de voorgestelde maatregelen zullen leiden tot de terugwinning van meer en kwalitatief betere grondstoffen, waaronder kritieke grondstoffen, kunststoffen, staal en aluminium.  30 procent van de kunststoffen uit autowrakken moet worden gerecycleerd. Aanvullende maatregelen zullen de markt voor hergebruik, herproductie en renovatie van onderdelen van een voertuig ondersteunen. De lidstaten worden aangemoedigd om garages en reparatiebedrijven te stimuleren om de verkoop van reserveonderdelen te ondersteunen;
  • beter bestuur: de voorgestelde regels zullen de producentenverantwoordelijkheid versterken door nationale regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op basis van uniforme vereisten vast te stellen. Deze regelingen hebben tot doel te voorzien in passende financiering voor verplichte afvalverwerkingsactiviteiten, recyclers te stimuleren om de kwaliteit van gerecycleerde materialen uit autowrakken te verbeteren en zo de samenwerking tussen verwerkers en fabrikanten te bevorderen;
  • meer en slimmer verzamelen: om te voorkomen dat voertuigen verdwijnen, voorziet het voorstel in een betere handhaving van de huidige regels en meer transparantie. Dit betekent meer inspecties, digitale tracering van autowrakken in de hele EU, een betere scheiding tussen oude auto's en autowrakken, meer boetes voor inbreuken en een verbod op de uitvoer van tweedehands voertuigen die niet verkeersgeschikt zijn;
  • meer voertuigen bedekken: het toepassingsgebied van de voorgestelde maatregelen zal geleidelijk worden uitgebreid tot nieuwe categorieën zoals motorfietsen, vrachtwagens en bussen, zodat een uitgebreidere dekking wordt gewaarborgd.

Meer informatie: