Commissie publiceert tussentijdse evaluatie van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027

Contentverzamelaar

Commissie publiceert tussentijdse evaluatie van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027

Uit de tussentijdse evaluatie komt naar voren dat de EU-strategie voor jongeren nog steeds relevant is als strategisch kader voor samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van jeugdzaken. Daarnaast zijn er een aantal gebieden naar voren gekomen die voor verbetering vatbaar zijn, zoals een verdere versterking van de inclusieve participatie van jongeren.

Achtergrond

De EU-strategie voor jongeren 2019-2027 vormt het kader voor EU-samenwerking in jeugdzaken op basis van een resolutie van de Raad van 18 december 2018. De EU-strategie voor jongeren bevordert de deelneming van jongeren aan het democratische leven, overeenkomstig artikel 165 van het EU-Werkingsverdrag, steunt hun sociale en maatschappelijke betrokkenheid en streeft ernaar dat alle jongeren over de nodige middelen beschikken om aan de samenleving deel te nemen.

De EU-strategie is gericht op het betrekken, verbinden en versterken van jongeren en op het bevorderen van de participatie van jongeren en de mainstreaming van jeugdbelangen op alle beleidsterreinen. De EU-strategie voor jongeren moedigt de ontwikkeling van jeugdbeleid aan, in synergie met andere beleidsmaatregelen die gericht zijn op jongeren (bijvoorbeeld onderwijs en opleiding, werkgelegenheid, gezondheid, cultuur en milieu).

De Europese Commissie heeft overeenkomstig de resolutie van de Raad een tussentijdse evaluatie van de EU-strategie voor jongeren uitgevoerd, ondersteund door een externe studie (uitgevoerd in februari-december 2023) en raadplegingen. Op 11 april 2024 heeft de Commissie het verslag over de tussentijdse evaluatie gepubliceerd.

De tussentijdse evaluatie

Uit de tussentijdse evaluatie komt naar voren dat de EU-strategie voor jongeren nog steeds relevant is als strategisch kader voor samenwerking op het gebied van jeugdzaken. Uit de evaluatie zijn ook een aantal gebieden naar voren gekomen die voor verbetering vatbaar zijn, onder meer de snellere integratie van jongeren op alle beleidsterreinen met het oog op de algemene doelstellingen voor de langere termijn, in combinatie met verdere versterking van de inclusieve participatie van jongeren, verbetering van de communicatie en vermindering van de verslaglegging door de EU-lidstaten.

In het verslag van de Commissie worden de belangrijkste bevindingen van de evaluatie gepresenteerd en worden verdere stappen voorgesteld. Het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie bevat nadere informatie over de bevindingen, raadplegingen en gehanteerde methode.

Meer informatie

  • ECER-bericht - Europese jongeren krijgen meer invloed op EU-beleid (15 januari 2024)