Europese jongeren krijgen meer invloed op EU-beleid

Contentverzamelaar

Europese jongeren krijgen meer invloed op EU-beleid

Met onder meer een door de Europese Commissie geïntroduceerde jongerentoets bij het ontwikkelen van EU-beleid en door verschillende concrete acties ter tegemoetkoming aan de zorgen van jongeren op een vijftal aangewezen specifieke beleidsterreinen zullen jongeren meer inspraak krijgen in- en aandacht krijgen voor- de EU-besluitvorming die hen aangaat.

Voortbouwend op de resultaten van het Europees Jaar van de Jeugd in 2022 heeft de Europese Commissie op 10 januari 2024 onder meer in een Mededeling (COM(2024) 1) verschillende acties aangekondigd die jongeren meer inspraak geven in de besluiten die hen aangaan en die de aandacht voor jongeren op een reeks EU-beleidsterreinen verdiepen (zie ook de websitepagina van de EU over het Jaar van de Jeugd). Door de behoeften van jongeren centraal te stellen, betrekken deze acties jongeren in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024 en daarna op een zinvolle manier bij het beleid.

De aangekondigde acties steunen op inzichten van het Europees Jaar van de Jeugd 2022. In dat jaar werden meer dan 13 000 activiteiten georganiseerd door meer dan 2 700 belanghebbenden in de hele EU en daarbuiten, waaronder EU-instellingen, EU-lidstaten, organisaties die met en voor jongeren werken, en jongeren zelf.

Rekening houden met jeugdperspectief in EU-beleid
Bij het ontwikkelen van EU-beleid zal de Europese Commissie een “jongerentoets” hanteren, zodat systematisch rekening wordt gehouden met de gevolgen ervan voor jongeren. Daarbij zal maximaal gebruik worden gemaakt van de bestaande instrumenten voor betere regelgeving, waaronder raadplegingen en effectbeoordelingen.

Deze instrumenten zullen worden aangevuld met verschillende specifiek op de jeugd afgestemde instrumenten in het kader van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027. Andere initiatieven in relatie tot de jongerentoets zijn onder meer beleidsdialogen tussen jongeren en commissarissen, rondetafelgesprekken over jongerenmainstreaming en een nieuw platform voor belanghebbende jongeren dat een voortdurende gedachtewisseling met jongerenorganisaties, jeugdonderzoekers, vertegenwoordigers van de lidstaten en andere EU-instellingen mogelijk zal maken. De Commissie zal ook de EU-jongerendialoog, het grootste platform voor participatie van jongeren in Europa, versterken en de focus ervan nauwer afstemmen op het werkprogramma van de Commissie.

Aandacht voor jongeren op specifieke beleidsterreinen
Daarnaast heeft de Commissie verschillende concrete acties voorgesteld om tegemoet te komen aan de zorgen van jongeren op vijf beleidsterreinen die voor hen van cruciaal belang zijn: gezondheid en welzijn, milieu en klimaatverandering, onderwijs en opleiding, internationale samenwerking en Europese waarden, en werkgelegenheid en inclusie.

Zo zal de Commissie bijvoorbeeld:

  • werk maken van een gezamenlijk Europees diploma in 2024, overeenkomstig de Europese strategie voor universiteiten;
  • een platform opzetten voor regelmatige dialogen en overleg met jongerenorganisaties overal ter wereld via het platform voor jongerendialoog in het externe optreden van de EU;
  • het kwaliteitskader voor stages in 2024 actualiseren om kwesties als billijke beloning en toegang tot sociale bescherming aan te pakken;
  • richtsnoeren over welzijn op scholen opstellen, die in 2024 zullen worden gepubliceerd;
  • jongeren proberen te bereiken via de aankomende campagne over klimaat en democratie in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2024;
  • de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk voor jongeren met het oog op de groene transitie vergroten door de oproep voor het Europees Solidariteitskorps voor 2024 aan te vullen uit Horizon Europa;
  • verder uitvoering geven aan het ALMA-initiatief (“Aim, Learn, Master, Achieve”) om kansarme jongeren tussen 18 en 29 jaar werkervaring in het buitenland te laten opdoen en ze zo te helpen bij hun integratie in de samenleving en de arbeidsmarkt in andere landen.

Tot slot zal de Commissie, om de EU dichter bij jongeren te brengen, van 12 tot en met 19 april 2024 de Europese Week van de Jeugd 2024 organiseren. Deze zal zich, zo twee maanden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, toespitsen op democratische participatie en verkiezingen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Burgerschap van de Unie
ECER-bericht: Eurobarometer over het Europees jaar van de Jeugd laat zien dat jongeren steeds actiever worden (11 mei 2022)