De EU treedt toe tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Contentverzamelaar

De EU treedt toe tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Het Verdrag is een alomvattend juridisch kader om vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld en om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. De EU treedt toe tot het Verdrag voor wat betreft de instellingen en het openbaar bestuur van de EU, alsook met betrekking tot aangelegenheden in verband met de justitiële samenwerking in strafzaken, inzake asiel en inzake non-refoulement.

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (“Verdrag van Istanbul”) biedt een uitgebreid en veelzijdig rechtskader voor de bescherming van vrouwen tegen alle vormen van geweld. Het beoogt geweld tegen vrouwen en meisjes en huiselijk geweld te voorkomen, te vervolgen en uit te bannen. Het bestrijkt een breed scala aan maatregelen, dat varieert van gegevensverzameling en bewustmaking tot wettelijke maatregelen inzake de strafbaarstelling van diverse vormen van geweld tegen vrouwen. Het omvat ook maatregelen voor de bescherming van slachtoffers en de verlening van ondersteunende diensten.

De Europese Commissie stelde in 2016 voor dat de EU zou toetreden tot het Verdrag van Istanbul, voor zover het gaat om aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen. In mei 2023 heeft het Europees Parlement de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul met een grote meerderheid goedgekeurd.

Op 1 juni 2023 heeft de Raad twee besluiten (Besluit 2023/1075 en Besluit 2023/1076) aangenomen. De twee Raadsbesluiten zijn op 2 juni 2023 in het EU-Publicatieblad bekendgemaakt. De ondertekende akte van toetreding zal bij de Raad van Europa worden neergelegd bij de inwerkingtreding van deze besluiten van de Raad, die zal plaatsvinden op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De overeenkomst treedt voor de Europese Unie in werking op de eerste dag van de maand die volgt op een periode van drie maanden na de datum van neerlegging van de toetredingsakte bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • Persbericht van de Raad
  • ECER-bericht – EU-Hof: het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord is bij een gemengd verdrag geen juridisch vereiste maar een politieke keuze van de Raad (25 oktober 2021)