Derde jaarverslag over uitvoering en handhaving handelsbeleid van de EU gepubliceerd

Contentverzamelaar

Derde jaarverslag over uitvoering en handhaving handelsbeleid van de EU gepubliceerd

Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat handelsovereenkomsten van cruciaal belang zijn voor de economische veiligheid van de EU. De overeenkomsten ondersteunen banen, groei en innovatie, helpen bij de reactie op geopolitieke schokken en verminderen kritieke afhankelijkheden. Meer aandacht voor uitvoering en handhaving heeft geleid tot miljarden euro’s besparingen bij exporteurs en een betere bescherming van milieu en arbeidsrechten.

Het gaat om het op 15 november 2023 gepubliceerde derde jaarverslag van de Europese Commissie over de uitvoering en handhaving van het handelsbeleid van de EU (COM(2023) 740). Ook werd een bijbehorend Werkdocument van de diensten van de Commissie en een brochure gepubliceerd.

Uit het jaarverslag blijkt onder meer dat de waarde van de EU-handel via vrijhandelsovereenkomsten met partners overal ter wereld in 2022 voor het eerst meer dan 2 biljoen euro bedroeg. De handel met de 20 belangrijkste handelspartners van de EU waarmee een overeenkomst is gesloten, is in 2022 gemiddeld met bijna 30 procent toegenomen. Samen met de lidstaten en het bedrijfsleven in de EU heeft de Commissie meer dan 30 handelsbelemmeringen in 19 landen geslecht. De aanpak van belemmeringen in de afgelopen vijf jaar droeg in 2022 bij tot een stijging van de EU-uitvoer met 7 miljard euro. De overeenkomsten hebben ook gezorgd voor een betere bescherming van het milieu en de arbeidsrechten.

Bereikte resultaten handelsovereenkomsten
Handelsovereenkomsten bleven zorgen voor economische groei en veerkrachtigere toeleveringsketens en ondersteunen uitvoer, veerkracht en diversificatie, door:

  • nieuwe uitvoermogelijkheden te creëren voor producenten en landbouwers in de EU: in het kader van de respectieve handelsovereenkomsten steeg bijvoorbeeld de EU-uitvoer van geneesmiddelen naar Vietnam en van auto's en onderdelen naar Zuid-Korea; de EU-uitvoer van vlees naar Canada steeg evenals de uitvoer van diensten uit de EU naar Canada. De EU-handel ondersteunt 670 000 kleine en middelgrote EU-bedrijven die uitvoeren naar derde landen;
  • de EU-uitvoer van bijvoorbeeld aan sancties onderworpen goederen naar preferentiële partners steeg in 2022, waarmee het verlies aan uitvoer naar Rusland werd gecompenseerd en waarmee de uitvoer beter bestand wordt gemaakt tegen externe schokken;
  • het waarborgen van toegang tot belangrijke inputs en het verminderen van de overmatige afhankelijkheid van één land: in de eerste vijf jaar van de overeenkomst tussen de EU en Canada (CETA) is de EU-invoer van kritieke grondstoffen uit Canada met 56 procent gestegen, vergeleken met een groei van slechts 25 procent voor deze materialen uit andere bronnen. Dit draagt bij tot de strategie van de EU om te diversifiëren ten nadele van Rusland.

Belemmeringen wegnemen en vooruitgang in geschillen
In 2022 heeft de Commissie 31 handelsbelemmeringen in 19 partnerlanden kunnen doen wegnemen. Dit draagt bij tot het stimuleren van de EU-uitvoer in belangrijke sectoren zoals de agrovoedingssector, de farmaceutische sector en de sector van de gezondheidszorg en schoonheidsproducten.

De geschillenbeslechting in de Wereldhandelsorganisatie werd voortgezet. De EU heeft vier nieuwe geschillen aanhangig gemaakt, waaronder het allereerste met het Verenigd Koninkrijk, over een discriminerende subsidieregeling voor groene energie. Dat geschil werd na vier maanden in onderlinge overeenstemming opgelost. Ook kreeg de EU gelijk in haar geschil met Turkije over discriminerende praktijken inzake geneesmiddelen. De EU volgt nu de stappen die Turkije zet om voor naleving te zorgen.

Inzet op duurzaamheid
Tot slot blijkt uit het verslag dat de EU ook vooruitgang heeft geboekt op het gebied van arbeids- en milieukwesties in het kader van de overeenkomsten die een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling bevatten. Zo hebben Japan en Zuid-Korea de belangrijkste verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd die in hun respectieve handelsovereenkomsten met de EU worden genoemd. Nauwere samenwerking met Peru en Colombia heeft deze landen daarnaast ertoe aangezet hun arbeidswetgeving te herzien.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Handelspolitiek
ECER-bericht: Europese Commissie presenteert plan met nieuwe benadering voor groene en rechtvaardige handelsovereenkomsten (25 juni 2022)