Door de Europese Ombudsman aangenomen uitvoeringsbepalingen in het EU-Publicatieblad verschenen

Contentverzamelaar

Door de Europese Ombudsman aangenomen uitvoeringsbepalingen in het EU-Publicatieblad verschenen

De Europese Ombudsman neemt kennis van klachten die betrekking hebben op gevallen van wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen of instanties van de EU. De Europese Ombudsman heeft uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot de procedurele rechten van de klager en de betrokken instelling of instantie of het orgaan van de EU. Daarnaast bevatten de uitvoeringsbepalingen regels inzake de ontvangst, behandeling en afsluiting van klachten, de onderzoeken op eigen initiatief en vervolgonderzoeken.

Achtergrond

De Europese Ombudsman neemt kennis van klachten van EU-burgers of van natuurlijke of rechtspersonen met verblijfsplaats of statutaire zetel in de EU. Die klachten moeten betrekking hebben op gevallen van wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen of instanties van de EU. Na ontvangst van de klachten onderzoekt de Europese Ombudsman de klachten en wordt er een verslag uitgebracht. De Ombudsman is niet bevoegd om klachten te onderzoeken die betrekking hebben op de uitoefening door het EU-Hof van haar gerechtelijke taken.

De Europese Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen naar gevallen van wanbeheer bij de instellingen, organen en instanties van de EU. Wanbeheer doet zich voor als een instelling niet optreedt in conformiteit met het recht, de beginselen van behoorlijk bestuur niet respecteert of de mensenrechten schendt.  

De regels en voorwaarden voor het werk van de Europese Ombudsman zijn vastgelegd in verordening 2021/1163. Artikel 18 van die verordening bepaalt dat de Europese Ombudsman uitvoeringsbepalingen voor die verordening moet vaststellen, en geeft aan wat er in die uitvoeringsbepalingen moet worden geregeld. De Europese Ombudsman heeft die uitvoeringsbepalingen op 21 juni 2023 bij besluit vastgesteld, en dat besluit is op 10 oktober 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Uitvoeringsbepalingen

De uitvoeringsbepalingen bevatten de procedurele rechten van de klager en de betrokkene instelling of instantie of het betrokken orgaan van de EU (artikelen 9 en 10). Daarnaast bevatten de uitvoeringsbepalingen regels inzake de ontvangst, behandeling en afsluiting van klachten (artikelen 2, 3 en 6), de onderzoeken op eigen initiatief en vervolgonderzoeken (artikel 8).

Door middel van het besluit van 21 juni 2023 trekt de Europese Ombudsman de op 20 juli 2016 vastgestelde uitvoeringsbepalingen in. Er moesten nieuwe uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld als gevolg van de vaststelling van verordening 2021/1163.

De nieuwe uitvoeringsbepalingen zijn op 10 oktober 2023 in werking getreden. De bepalingen zijn van toepassing op alle op die datum nog lopende onderzoeken, alle op die datum ingestelde onderzoeken en alle klachten waarover de Europese Ombudsman op die datum nog geen standpunt heeft ingenomen.  

Meer informatie:

  • ECER-pagina – Europese Ombudsman
  • ECER-bericht – Nieuwe regels vastgesteld ter bescherming van de Europeanen door de Europese Ombudsman tegen wanbeheer (5 juli 2021).