ERK-journaal over verantwoordingsplicht en transparantie gepubliceerd

Contentverzamelaar

ERK-journaal over verantwoordingsplicht en transparantie gepubliceerd

De themaspecial van de Europese Rekenkamer (ERK) - het ECA Journal- van midden maart gaat onder meer in op het begrip verantwoordingsplicht, het belang hiervan in het democratisch proces en op wat er vanuit governance nodig is voor het doeltreffend waarborgen van een verantwoordingsplicht.

Het nieuwste ECA-Journal , dat op 14 maart 2024 werd gepubliceerd, biedt een breed scala aan perspectieven op verantwoordingsplicht en transparantie in het algemeen, en op regelingen en praktijken op dat gebied in de EU in het bijzonder. Wat houdt het begrip “verantwoordingsplicht” in, waarom is het belangrijk in het democratische proces en welke rol speelt de controle van de ERK hierbij? Wat is er nodig aan processen en op het gebied van governance om een doeltreffende verantwoordingsplicht in de praktijk te waarborgen? Hoe relateert de governance aan vertrouwen, wat is de rol van de externe audit in de verantwoordingsketen en welke kansen en valkuilen zijn er met name in de EU op dit gebied?

Achtergrond
De Europese Unie heeft de afgelopen decennia steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. Zo is de EU-begroting toegenomen en maakt de EU steeds meer wetten. Ook speelt de EU op internationaal gebied een grotere rol ten aanzien van diverse kwesties op het gebied van handel, energie of veiligheid. In het ECA-Journal wordt onderzocht of deze activiteiten gepaard zijn gegaan met een toename van regelingen voor verantwoordingsplicht en transparantie, die kunnen worden ingezet om de betrokken machthebbers ter verantwoording te roepen. Deze vraag is vooral relevant in de huidige mondiale context, waarin het verval van waarden als verantwoording en transparantie steeds duidelijker wordt.

Het ECA-Journal
De verschenen editie van het ECA Journal bevat interviews met beleidsmakers zoals de Eurocommissaris voor Justitie en de voorzitter van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. Ook vertellen de president van de Europese Rekenkamer (ERK) en de Europese Ombudsman over hun rol bij het waarborgen van de daadwerkelijke uitvoering van de verantwoordingsregelingen in de praktijk. Er worden verschillende opvattingen van academische deskundigen van het concept “verantwoordingsplicht” geschetst, en de geschiedenis en toepassing van dat concept in de praktijk wordt beschreven. De rol van internationale normalisatie-instellingen, die helpen bij het toepassen en verspreiden van beste praktijken op het gebied van verantwoordingsplicht, worden belicht. Ook de rol van niet-institutionele actoren zoals de media komt aan bod. Daarnaast worden praktische bevindingen van verschillende auditors gepresenteerd, zowel van binnen als buiten de ERK, waaronder auditors van de dienst Interne audit van de Europese Commissie en van de lidstaten. Het thema van dit ECA Journal is relevant voor alle beleidsterreinen. Het raakt beginselen die onmisbaar zijn voor effectieve governance, zowel binnen als buiten de EU.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
ECER-EU-essentieel: Openbaarheid
ECER-EU-essentieel: EU-waarden en beginselen