EU-Grondrechtenbureau publiceert Verslag over de grondrechten 2022

Contentverzamelaar

EU-Grondrechtenbureau publiceert Verslag over de grondrechten 2022

Het verslag over de grondrechten 2022 geeft onder meer een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het EU-Handvest van de grondrechten. Het themahoofdstuk gaat dit jaar over de impact van de Covid-19-pandemie op de sociale rechten van mensen. In het verslag doet het EU-Grondrechtenbureau meerdere aanbevelingen aan de lidstaten.

Het EU-Grondrechtenbureau (FRA: Fundamental Rights Agency) heeft zijn jaarverslag over de bescherming van de grondrechten in de EU-lidstaten gepubliceerd. Het verslag over de grondrechten 2022 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het EU-Handvest van de grondrechten, gelijkheid en non-discriminatie, racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid. Daarnaast bevat het verslag de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de gelijkheid en integratie van Roma, de rechten van het kind, de toegang tot de rechter en de uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het themahoofdstuk van dit jaar gaat over sociale rechten en gelijkheid in het licht van het herstel van de Covid-19-pandemie. Het hoofdstuk beschrijft de impact van de Covid-19-pandemie op de sociale rechten van mensen. In dat hoofdstuk wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe de EU-landen van plan zijn gebruik te maken van de EU-financiering, die via de herstel- en veerkrachtfaciliteit beschikbaar is gesteld, om de sociale gevolgen van de pandemie tegen te gaan. In het verslag wordt aanbevolen dat regeringen de nationale mensenrechten- of gelijkheidsorganen betrekken bij het toezicht op de verenigbaarheid van door de EU gefinancierde herstelmaatregelen met de grondrechten.

U kunt het volledige verslag raadplegen op de website van het FRA.

Meer informatie: