EU-Hof: Italiaanse wetgeving die in een andere lidstaat gevestigde onafhankelijke vennootschappen van auteursrechten uitsluit is onverenigbaar met het Unierecht

Contentverzamelaar

EU-Hof: Italiaanse wetgeving die in een andere lidstaat gevestigde onafhankelijke vennootschappen van auteursrechten uitsluit is onverenigbaar met het Unierecht

Volgens het EU-Hof vormt de Italiaanse regeling die auteursrechtenbeheersactiviteiten voorbehoudt aan bepaalde organisaties een beperking van de vrijheid van dienstverrichting die noch gerechtvaardigd noch evenredig is. Dat is het antwoord van het EU-Hof op een prejudiciële vraag van de Italiaanse rechter.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 21 maart 2024 in zaak C-10/22 (LEA).

Achtergrond
LEA is een organisatie voor collectief beheer die onder Italiaans recht valt en bevoegd is om in Italië actief te zijn op het gebied van bemiddeling bij auteursrechten. Jamendo, een vennootschap naar Luxemburgs recht, is een onafhankelijke entiteit voor auteursrechtenbeheer die sinds 2004 in Italië actief is. Lea heeft de rechtbank van Rome verzocht Jamendo te gelasten haar activiteiten op het gebied van auteursrechtbemiddeling in Italië te staken. Volgens de Italiaanse wetgeving is deze activiteit uitsluitend voorbehouden aan de Italiaanse vereniging van auteurs en uitgevers en aan de andere genoemde organisaties voor collectief beheer, zoals LEA, terwijl onafhankelijke beheerentiteiten van dit gebied zijn uitgesloten.

De rechtbank van Rome stelt het EU-Hof de prejudiciële vraag of de richtlijn betreffende het collectieve beheer van auteursrechten (Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en multiterritoriale licentieverlening van rechten op muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt) zich verzet tegen een regeling van een lidstaat die in het algemeen en absoluut uitsluit dat in een andere lidstaat gevestigde onafhankelijke beheerentiteiten hun diensten in die eerste lidstaat verrichten.

EU-Hof
In het arrest antwoordt het EU-Hof dat, voor zover de betrokken nationale regeling niet toestaat dat in een andere lidstaat gevestigde onafhankelijke beheerentiteiten hun auteursrechtbeheerdiensten in Italië verrichten, zij een beperking van het vrij verrichten van diensten vormt. Hoewel deze beperking in beginsel kan worden gerechtvaardigd door de dwingende doelstelling van bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, is zij niet evenredig, aangezien zij in het algemeen en absoluut eraan in de weg staat dat in een andere lidstaat gevestigde onafhankelijke beheerentiteiten haar activiteiten op de betrokken markt uitoefenen. Het EU-Hof wijst erop dat met maatregelen die de vrijheid van dienstverrichting minder beperken, het doel kan worden bereikt. 

Het EU-Hof is dan ook van oordeel dat de betrokken Italiaanse regeling niet verenigbaar is met het Unierecht.

Meer informatie:
Persbericht Curia (EN)
ECER-dossier: Cultuur
ECER-dossier: Diensten (vrij verkeer)