EU-regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen aangescherpt

Contentverzamelaar

EU-regels inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen aangescherpt

De Raad en het Europees Parlement hebben een richtlijn aangenomen met minimumvoorschriften voor het opsporen, identificeren, bevriezen, confisqueren en beheren van criminele vermogensbestandsdelen. De richtlijn is van toepassing op een breed scala aan strafbare feiten.

Achtergrond

Criminele organisaties zetten geraffineerde middelen in voor het witwassen van hun inkomsten. In de EU-strategie voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit (2021-2025) gaf de Commissie aan dat het van essentieel belang is dat deze illegale winsten van criminelen wordt afgenomen. De Commissie kondigde aan dat zij de EU-regels voor ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen wilde aanscherpen, en presenteerde daartoe een voorstel voor een richtlijn op 25 mei 2022 (zie het ECER-bericht over het voorstel).

Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de richtlijn aangenomen, en op 2 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Richtlijn (EU) 2024/1260). De lidstaten moeten de richtlijn uiterlijk op 23 november 2025 hebben omgezet in hun nationale recht.

Belangrijkste elementen van de richtlijn

Bevriezing en confiscatie

De lidstaten moeten eigendom kunnen bevriezen en, bij een definitieve veroordeling, hulpmiddelen en opbrengsten kunnen confisqueren indien deze voortkomen uit een strafbaar feit. Ook moeten ze regels invoeren waarmee ze voorwerpen kunnen confisqueren waarvan de waarde overeenkomt met de criminele opbrengsten.

Wanneer criminele vermogensbestanddelen of voorwerpen van gelijke waarde aan een derde worden overgedragen, moeten deze ook kunnen worden geconfisqueerd indien de derde wist of had moeten weten dat de overdracht of verwerving tot doel had confiscatie te voorkomen.

De nieuwe regels stellen de lidstaten ook in staat om onverklaarde rijkdom in beslag te nemen, wanneer deze voortvloeit uit gedragingen die zijn gepleegd via een criminele organisatie en aanzienlijke economische voordelen opleveren.

Bureaus voor de ontneming en het beheer van vermogensbestanddelen

Bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen, die belast zijn met grensoverschrijdende samenwerking, worden versterkt. Zij kunnen de nationale autoriteiten en het Europees Openbaar Ministerie bijstaan bij het opsporen van vermogen en krijgen hierbij toegang tot relevante gegevensbanken en registers.

De bureaus worden aangewezen door de lidstaten en kunnen bevroren of geconfisqueerde voorwerpen rechtstreeks beheren of andere bevoegde instanties hierbij ondersteunen. De nieuwe richtlijn voorziet ook in de verkoop van bevroren voorwerpen, onder bepaalde voorwaarden en soms zelfs vóór de definitieve confiscatie, bijvoorbeeld als ze bederfelijk zijn.

Meer informatie: