EU-richtlijn inzake duurzaamheids-rapportage door ondernemingen (CSRD) gepubliceerd in EU-Publicatieblad

Contentverzamelaar

EU-richtlijn inzake duurzaamheids-rapportage door ondernemingen (CSRD) gepubliceerd in EU-Publicatieblad

De EU-richtlijn bevat gedetailleerde rapportagevereisten en zorgt ervoor dat grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen verslag moeten uitbrengen over duurzaamheidskwesties zoals mensenrechten, sociale rechten en milieurechten. De nieuwe richtlijn versterkt de bestaande EU-regels inzake niet-financiële rapportage die in 2014 met de NFI-richtlijn waren ingevoerd.

De Raad en het Europees Parlement hebben na onderhandelingen overeenstemming bereikt over de richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD). De richtlijn is op 16 december 2022 in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. Op grond van de richtlijn zullen ondernemingen binnenkort gedetailleerde informatie over duurzaamheid moeten gaan publiceren.

In de praktijk moeten ondernemingen rapporteren hoe hun bedrijfsmodel van invloed is op hun duurzaamheid en hoe externe duurzaamheidsfactoren (zoals klimaatverandering of mensenrechtenkwesties) van invloed zijn op hun activiteiten. Dat maakt het voor investeerders en andere belanghebbenden makkelijker om met kennis van zaken beslissingen te nemen over duurzaamheidskwesties. De CSRD versterkt de bestaande regels inzake niet-financiële rapportage die in 2014 met de NFI-richtlijn waren ingevoerd. Deze waren echter niet langer afgestemd op de transitie van de EU naar een duurzame economie.

Nieuwe rapportageregels voor ondernemingen

De richtlijn bevat gedetailleerdere rapportagevereisten en zorgt ervoor dat grote ondernemingen en beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) verslag moeten uitbrengen over duurzaamheidskwesties zoals milieurechten, sociale rechten en mensenrechten.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn op alle grote ondernemingen en op alle op gereglementeerde markten genoteerde ondernemingen, met uitzondering van micro-ondernemingen. Deze ondernemingen zijn ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de informatie over dochterondernemingen.

De regels gelden dus ook voor beursgenoteerde kmo's, maar houden wel rekening met hun specifieke kenmerken. Bovendien is er tijdens een overgangsperiode een opt-out voor beursgenoteerde kmo's mogelijk. Ze worden dan tot 2028 van de toepassing van de richtlijn vrijgesteld.

Niet-Europese ondernemingen moeten een duurzaamheidsverslag indienen voor alle ondernemingen met een netto-omzet in de EU van € 150 miljoen en met ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU die bepaalde drempels overschrijden. Deze ondernemingen moeten een verslag indienen over hun milieu-, sociale en governance-effecten.

De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) zal met Europese ontwerpnormen komen. De Europese Commissie zal de definitieve normen aannemen met een gedelegeerde handeling, na overleg met de EU-lidstaten en een aantal Europese organen.

Toepassingsdatum

De toepassing van de richtlijn verloopt in 4 fasen:

  • rapportage in 2025 over het boekjaar 2024 voor grote ondernemingen die reeds onder de NFI-richtlijn vallen
  • rapportage in 2026 over het boekjaar 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFI-richtlijn vallen
  • rapportage in 2027 over het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde kmo's met uitzondering van micro-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringscaptives
  • rapportage in 2029 over het boekjaar 2028 voor ondernemingen uit derde landen met een netto-omzet in de EU van € 150 miljoen en met ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU die bepaalde drempels overschrijden.

Meer informatie: