EU treedt toe tot internationale overeenkomst inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Contentverzamelaar

EU treedt toe tot internationale overeenkomst inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

De EU treedt toe tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen. Op 7 oktober 2019 heeft de Raad een besluit aangenomen waarbij de toetreding van de EU tot de Akte van Genève wordt toegestaan. Tegelijkertijd heeft de Raad een verordening tot vaststelling van de regels betreffende de uitoefening door de EU van haar rechten (en de nakoming van haar verplichtingen) uit hoofde van de Akte van Genève aangenomen.

De Akte van Genève is een verdrag dat wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). Zij breidt het toepassingsgebied van de Overeenkomst van Lissabon inzake de bescherming van oorsprongsbenamingen en de internationale registratie daarvan ("de Overeenkomst van Lissabon") uit tot benamingen van oorsprong, maar ook tot geografische aanduidingen. Bovendien kunnen internationale organisaties, zoals de EU, overeenkomstsluitende partij worden. Elke overeenkomstsluitende partij bij de Akte van Genève is verplicht om op haar grondgebied de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van producten van oorsprong uit andere overeenkomstsluitende partijen te beschermen.

De EU is exclusief bevoegd voor de gebieden die onder de Akte van Genève vallen (zie hierover ook het ECER bericht over de uitspraak van het EU-Hof in zaak C-389/15 ). Om ervoor te zorgen dat de EU daadwerkelijk deelneemt aan de besluitvormingsorganen die bij de Akte van Genève zijn opgericht, kunnen de lidstaten echter naast de EU tot de Akte van Genève toetreden. Lidstaten die reeds vóór de toetreding van de EU tot de Akte van Genève partij waren bij de Overeenkomst van Lissabon, mogen dat ook blijven.

Na de toetreding van de EU tot de Akte van Genève is het aan de Commissie om bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom aanvragen in te dienen voor de internationale registratie van geografische aanduidingen voor producten van oorsprong uit de EU. Het is ook aan de Commissie om te verzoeken om annulering van een dergelijke registratie. Bovendien moet de Commissie beoordelen of aan de voorwaarden is voldaan om in de hele EU bescherming te verlenen aan een geografische aanduiding die internationaal is geregistreerd overeenkomstig de Akte van Genève en die van oorsprong is uit een derde land.

De verordening bevat de regels voor mogelijke conflicten tussen een internationaal geregistreerde geografische aanduiding en een merk. De verordening bevat ook overgangsbepalingen om tegemoet te komen aan de lidstaten die reeds vóór de toetreding van de EU tot de Akte van Genève partij waren bij de Overeenkomst van Lissabon. Tot slot bevat de verordening bepalingen over financiële kwesties en een controleverplichting voor de Commissie.

Beide rechtshandelingen treden in werking twintig dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

Achtergrond

Zeven EU-lidstaten zijn partij bij de Overeenkomst van Lissabon: Bulgarije (sinds 1975), Tsjechië (sinds 1993), Slowakije (sinds 1993), Slowakije (sinds 1993), Frankrijk (sinds 1966), Hongarije (sinds 1967), Italië (sinds 1968) en Portugal (sinds 1966). Drie EU-lidstaten hebben de overeenkomst ondertekend, maar niet geratificeerd (Griekenland, Roemenië en Spanje). De EU zelf is geen overeenkomstsluitende partij, aangezien de Overeenkomst van Lissabon alleen voorziet in het lidmaatschap van staten en niet van internationale organisaties.

Meer informatie

Raadsbesluit inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen .

Verordening inzake de maatregelen van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte

van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen