EU-verordening voor grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid definitief vastgesteld

Contentverzamelaar

EU-verordening voor grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid definitief vastgesteld

De Europese Commissie kan op basis van deskundig advies op EU-niveau een noodsituatie voor de volksgezondheid afkondigen. Daarnaast voorzien de nieuwe EU-regels in een EU-plan voor gezondheidscrises en pandemieën. Verder kunnen de Commissie en de lidstaten gezamenlijke aanbestedingen uitschrijven voor de aankoop van medische tegenmaatregelen.

Achtergrond

Besluit 1082/2013 voorziet in een beperkt juridisch kader voor de coördinatie op EU-niveau van grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid, dat voornamelijk is gebaseerd op het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en respons, en de uitwisseling van informatie en samenwerking binnen het Comité voor de bescherming van de gezondheid.

De structuren en mechanismen uit hoofde van Besluit 1082/2013 waren volgens de Commissie echter niet toereikend voor een tijdige gemeenschappelijke respons op EU-niveau tijdens de Covid-19-pandemie. Op 11 november 2020 presenteerde de Commissie daarom een voorstel voor een verordening inzake grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. De onderhandelingen over het voorstel hebben geleid tot de vaststelling van verordening 2022/2371. De verordening is op 6 december 2022 in het EU-Publicatieblad gepubliceerd.

Inhoud van de verordening

De nieuwe verordening voor grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid voorziet in een EU-plan voor gezondheidscrises en pandemieën, met bepalingen over de uitwisseling van informatie tussen het EU- en het nationaal niveau. Bij het opstellen van hun nationale plannen zullen de lidstaten onderling en met de Commissie samenwerken voor de nodige samenhang met dit "preventie-, paraatheids- en respons­plan" op EU-niveau.

Een comité voor gezondheidsbeveiliging zal de Commissie en de lidstaten ondersteuning bieden bij gecoördineerde acties ter uitvoering van de verordening. Het comité zal ook adviezen en richtsnoeren kunnen aannemen over responsmaatregelen ter preventie en bestrijding van ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

De Commissie kan op basis van deskundig advies van bijvoorbeeld een speciaal raadgevend comité, EU-breed een noodsituatie voor de volksgezondheid afkondigen. Dat raadgevend comité zal helpen noodmaatregelen op te stellen en bestaat uit onafhankelijke deskundigen ter zake, waaronder vertegenwoordigers van maatschappelijk werkers en medisch personeel en van het maatschappelijk middenveld.

De Commissie zal voorzien in stresstests om de werking van het EU-paraatheids- en responsplan te waarborgen en het plan zo nodig bij te stellen. Daarnaast zal de Commissie op basis van inbreng van de lidstaten verslagen opstellen over hun paraatheids- en responsplanning en de uitvoering op nationaal niveau.

Verder kunnen de Commissie en de lidstaten gezamenlijke aanbestedingen uitschrijven voor de aankoop van medische tegenmaatregelen

Meer informatie: