Eurobarometer over tekort aan MKB-vakkrachten uitgebracht

Contentverzamelaar

Eurobarometer over tekort aan MKB-vakkrachten uitgebracht

Uit de Eurobarometer blijkt dat een tekort aan vakkrachten voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in de EU een groot probleem is. De uitdagingen in verband met dit tekort zijn geleidelijk toegenomen, en alle EU-lidstaten en alle sectoren van de economie hebben ermee te maken.

Het gaat om de op 14 november 2023 gepubliceerde nieuwe Eurobarometer-enquête over kmo’s en het tekort aan vakkrachten, die werd gehouden in het kader van het Europees Jaar van de vaardigheden.

De gehouden enquête geeft inzicht in de gevolgen van een tekort aan vakkrachten voor kmo's, en zal worden meegenomen in de beleidsvorming van de Commissie. De enquête zal onder meer als input dienen voor de uitvoering van het in september 2023 goedgekeurde steunpakket voor kmo's, waarin verschillende acties zijn opgenomen om de situatie met betrekking tot vakkrachten voor kmo's in de EU te verbeteren. Daarnaast dient de enquête als aanvulling op een andere pas gepubliceerde Eurobarometer-studie, waarin onder meer de nadruk werd gelegd op de opleidings- en scholingsactiviteiten van bedrijven.

Enkele conclusies van de Eurobarometer-studie zijn:

  • het tekort aan vakkrachten vormt een serieus probleem voor Europese kmo's, en wordt als zodanig aangemerkt door 53 procent van de micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers), 65 procent van de kleine ondernemingen (10-49 werknemers) en 68 procent van de middelgrote ondernemingen (50-249 werknemers);
  • kmo's hebben het vaakst te maken met een tekort aan technisch opgeleide vakkrachten, zoals laboranten of monteurs. 42 procent van de Europese kmo's gaf aan dat zij met een tekort aan gekwalificeerd personeel te maken hebben gehad;
  • het tekort aan vakkrachten heeft verschillende gevolgen voor kmo's, leidt tot een grotere werklast voor het huidige personeel, minder verkoop of verkoopmogelijkheden en een lagere winst, en remt de groei;
  • 14 procent van de kmo's gaf aan personeel uit andere EU-lidstaten in dienst te nemen om het tekort aan vakkrachten op te vangen, hoewel dit percentage hoger is voor grotere kmo's. Taalbarrières en in mindere mate administratieve problemen zijn de belangrijkste obstakels voor het aanwerven van meer gekwalificeerd personeel uit de hele EU;
  • de meeste kmo's toonden zich relatief tevreden met de ontvangen beleidsondersteuning om het tekort aan vakkrachten aan te pakken, maar gaven aan dat er nog ruimte is voor verbetering. Micro-ondernemingen noemen het vaakst fiscale prikkels (39 procent) en directe subsidies (28 procent), terwijl 38 procent van de middelgrote ondernemingen aangaf dat opleidingen voor bijscholing het nuttigst zouden zijn.

Achtergrond
De enquête werd gehouden in september en oktober 2023 in de 27 EU-lidstaten en in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Macedonië, Turkije, de Verenigde Staten, Canada en Japan. Meer dan 19 350 bedrijven (zowel kmo's als grote ondernemingen) werden telefonisch geïnterviewd. Het belangrijkste analyseverslag is gericht op kmo's in de EU (13 253 interviews), die worden vergeleken met interviews met grote ondernemingen (250 of meer werknemers) in de EU (855 interviews), en met interviews met kmo's in geselecteerde niet-EU-landen (3 925 interviews).

Na de publicatie van vandaag, wordt de enquête gepresenteerd tijdens de jaarlijkse SME Assembly medio november in Spanje , het vlaggenschipevenement van de EU voor kmo's.

De behoefte aan aanvullende beleidsondersteuning op het gebied van vaardigheden werd ook erkend in het steunpakket voor kmo's van de EU van september 2023 (zie ook dit ECER-bericht), dat problemen die veel kmo's in de EU tijdens opeenvolgende politieke en economische crises ondervinden aanpakt. Dat pakket bevat een reeks maatregelen om administratieve lasten te verlichten, de toegang tot financiering te verbeteren, en de levenscyclus te ondersteunen, evenals acties ter ondersteuning van vaardigheden, waaronder het faciliteren van de wederzijdse erkenning van kwalificaties van onderdanen van derde landen. Ook is in het pakket bepaald dat de Commissie een voorstel zal indienen om een EU-talentenpool op te zetten, en een initiatief zal voorstellen voor een betere erkenning van kwalificaties en vaardigheden van onderdanen van derde landen om de tekorten aan vakkrachten op de arbeidsmarkt van de EU te helpen verkleinen (zie ook dit ECER-bericht). Bovendien zal de Commissie door middel van bewustmakings-, mentor- en coachingscampagnes samenwerken met groepen waarvan het ondernemerspotentieel nog steeds sterk onderbenut wordt, zoals vrouwen, jongeren en personen met een handicap.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie

ECER-dossier : Ondernemingen
ECER-dossier : Interne markt
ECER-dossier : Belastingen
ECER-dossier : Erkenning van beroepskwalificaties