Europees Comité van de Regio’s bereidt zich voor op conferentie over de toekomst van Europa

Contentverzamelaar

Europees Comité van de Regio’s bereidt zich voor op conferentie over de toekomst van Europa

Terwijl de Raad, het Europees Parlement en de Commissie nog onderhandelen over de invulling van de conferentie over de Toekomst van Europa, bereidt het Europees Comité van de Regio’s zich alvast voor op zijn deelname onder meer door oprichting van een ‘Groep op hoog niveau voor Europese democratie’. De conferentie over de Toekomst van Europa zal een tweejarig debat faciliteren met burgers en andere belanghebbenden over belangrijke prioriteiten en uitdagingen in de EU.

Conferentie over de toekomst van Europa

Op 22 januari 2020 heeft de Europese Commissie een mededeling gepresenteerd over het vormgeven van een conferentie over de toekomst van Europa. Het idee achter deze conferentie is het faciliteren van een tweejarig en doorlopend debat met burgers over belangrijke prioriteiten en uitdagingen in de EU. Dit tweejarige debat kan vorm krijgen door middel van bijvoorbeeld burgerdialogen, maatschappelijke consultaties, een meertalig digitaal platform en de organisatie van andere aan de conferentie gerelateerde activiteiten door lokale, regionale en nationale autoriteiten en/of organisaties. Door dit debat een open, gestructureerd, inclusief en transparant karakter te geven kan de betrokkenheid van burgers bij de beleidsdoelstellingen van de EU worden versterkt. Het Nederlandse kabinet steunt de conferentie als manier om de EU dichter bij burgers te brengen, met als doelen de democratische legitimiteit van de EU en het draagvlak voor het beleid te verstevigen (Kamerbrief 35078, nr. 33).

De Commissie stelt voor de conferentie ten eerste te richten op beleidsinhoudelijke discussies over de doelen uit de Strategische Agenda van de Raad. Ten tweede zou de conferentie gericht moeten zijn op thema’s gerelateerd aan democratische processen en institutionele onderwerpen in de EU. De opzet, timing, structuur en reikwijdte van de conferentie moeten worden vastgelegd in een gezamenlijke verklaring van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. Andere organisaties en betrokkenen kunnen deze verklaring vervolgens onderschrijven. Binnen de Raad is overeenstemming bereikt over de inhoud die de gezamenlijke verklaring volgens de Raad zou moeten krijgen door middel van een Raadsmandaat (Kamerbrief 35508 nr. A en het Raadsmandaat), maar tussen de EU-instellingen vinden nog onderhandelingen over de gezamenlijke verklaring plaats.

Het inclusieve karakter van de conferentie komt tot uiting doordat alle belanghebbenden als gelijkwaardige partners aan de conferentie mogen deelnemen, zoals individuele burgers, maatschappelijke organisaties, de EU-instellingen en andere EU-instanties zoals het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), nationale, lokale en regionale autoriteiten en andere belanghebbenden.

Rol Europees Comité van de Regio’s bij de conferentie

In het kader van de  deelname aan de conferentie heeft het CvdR al in april 2020 een resolutie aangenomen over de conferentie over de toekomst van Europa. Daarin geeft het CvdR aan verheugd te zijn over de conferentie. Ook benadrukt het CvdR dat de meer dan één miljoen gekozen lokale en regionale vertegenwoordigers in de EU betrokken moeten worden bij maatregelen om het EU-beleid vorm te geven en een brug te slaan tussen de EU en haar burgers. Het CvdR zal helpen bij de organisatie van lokale evenementen over de thema’s van de conferentie en instrumenten ontwikkelen om de resultaten en suggesties van deze debatten te verzamelen en aan de conferentie mee te delen.

Oprichting CvdR Groep op hoog niveau

In december maakte het CvdR bekend een zogenaamde ‘Groep op hoog niveau voor Europese democratie’ op te richten. Deze onafhankelijke groep, bestaande uit 7 leden, is opgericht om de politieke en institutionele taken van het CvdR met strategische politieke analyses te ondersteunen. Ook zal de Groep op hoog niveau voor de Europese democratie een rol gaan spelen bij de conferentie over de toekomst van Europa, onder meer door in nauw contact te staan met het CvdR en bij te dragen aan de diverse politieke debatten waarin het CvdR betrokken zal zijn. Oud-voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy zal deze groep gaan voorzitten. Van Rompuy wijst in dat verband op het belang van het betrekken van lokale en regionale overheden bij het kweken van vertrouwen in de Europese democratie. Immers, zo stelt van Rompuy, “in een wereld die in het teken staat van de globalisering wint nabijheid aan belang omdat cohesie en consensus daar wel bij varen.” Daarom moet ook in de conferentie over de toekomst van Europa worden nagedacht over de vraag hoe de EU meer regio's en steden bij haar werkzaamheden kan betrekken, aldus Van Rompuy.

Meer informatie:

  • QenA van de Europese Commissie over de conferentie over de toekomst van Europa
  • Persbericht van het CvdR
  • ECER bericht: Staat van de Europese Unie 2020
  • ECER bericht: Kabinet: verdragswijziging nu niet opportuun in discussie over toekomst EU
  • ECER bericht: Werkprogramma Europese Commissie 2021 bekend