Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over EU-begroting voor 2024

Contentverzamelaar

Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over EU-begroting voor 2024

Het akkoord stelt de financiering voor de belangrijkste EU-prioriteiten voor 2024 vast en speelt in op de moeilijke geopolitieke situatie waarin de Europese Unie zich op dit moment bevindt. Daartoe omvat het akkoord 189,4 miljard euro aan vastleggingen en 142,6 miljard euro aan betalingen.

Achtergrond
De Europese Commissie heeft de oorspronkelijke ontwerpbegroting voor 2024 op 7 juni 2023 voorgesteld. Een bemiddelingscomité werd bijeengeroepen om het Europees Parlement en de Raad tot een gezamenlijk akkoord te brengen. Dat is op 11 november 2023 gelukt.
De EU-begroting 2024 is daarmee de vierde jaarlijkse begroting in het kader van de meerjarenbegroting van de EU – het meerjarig financieel kader (MFK) genoemd – in de periode 2021-2027.
De Europese Commissie heeft in juni 2023 een herzieningsprocedure voor het MFK voorgesteld. In haar
Q&A van 11 november 2023 over de jaarbegroting 2024 stelt zij dat het Europees Parlement en de Raad op korte termijn streven naar de goedkeuring van de gewijzigde begroting zodat de resultaten kunnen worden opgenomen in de EU-begroting voor 2024.

De Europese Commissie is positief over het bereikte akkoord gelet op de gevolgen voor de EU van de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende migratiedruk, de natuurrampen en de internationale strijd om belangrijke kritieke technologieën. De huidige MFK-plafonds zijn volgens de Commissie niet in staat om in de nodige middelen te voorzien voor deze cruciale nieuwe noden. De EU-begroting 2024 zal de EU ten aanzien hiervan dan ook een stabiele basis bieden. Dit geldt met name voor de conflicten in het Midden-Oosten en de steun vanuit de EU aan Oekraïne, zoals de Europese Commissie in voornoemde Q&A opmerkt.

De EU-begroting voor 2024
Het Europees Parlement en de Raad zijn met het akkoord overeengekomen om het volgende te financieren:

 • 16,2 miljard euro om de partners en belangen in de wereld te ondersteunen. Daarvan loopt 11,5 miljard euro via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), 2,1 miljard euro via het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III) en 1,9 miljard euro via het instrument voor humanitaire hulp;
 • 53,7 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en 1,1 miljard euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur en voor de Europese boeren en vissers, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheersing in verband met de verwachte wereldwijde tekorten in de voedselvoorziening;
 • 47,9 miljard euro voor regionale ontwikkeling en cohesie ter ondersteuning van de economische, sociale en territoriale cohesie, en voor infrastructuur ter ondersteuning van de groene transitie en prioritaire projecten van de EU;
 • 13,6 miljard euro voor onderzoek en innovatie, waarvan 12,9 miljard euro voor Horizon Europa , het vlaggenschipprogramma voor onderzoek van de EU. De begroting omvat ook de financiering van de Europese chipverordening in het kader van Horizon Europa en het programma Digitaal Europa ;
 • 4,6 miljard euro voor Europese strategische investeringen, waarvan 2,7 miljard euro voor de Connecting Europe Facility ter verbetering van grensoverschrijdende infrastructuur, 1,3 miljard euro voor het programma  Digitaal Europa  om de digitale toekomst van de Unie vorm te geven , en 348 miljoen euro voor InvestEU bedoeld voor kernprioriteiten (onderzoek en innovatie, groene en digitale transitie, de zorgsector en strategisch technologieën );
 • 2,3 miljard euro voor ruimtevaart, voornamelijk bestemd voor het Europees ruimtevaartprogramma , dat het optreden van de EU op dit strategische gebied zal bundelen;
 • 21,9 miljard euro voor  mensen, sociale cohesie en waarden , waarvan 16,8 miljard euro voor het Europees Sociaal Fonds (ESF+), 3,8 miljard euro voor Erasmus+ voor het creëren van onderwijs- en mobiliteitsmogelijkheden voor mensen, 335 miljoen euro ter ondersteuning van kunstenaars en makers in heel Europa en 261 miljoen euro ter bevordering van gerechtigheid, rechten en waarden;
 • 3,3 miljard euro voor de stijgende financieringskosten voor NextGenerationEU ;
 • 2,4 miljard euro voor milieu- en klimaatactie, waarvan 765 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering, en 1,5 miljard euro voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie om te garanderen dat de groene transitie voor iedereen werkt; 
 • 2,2 miljard euro voor de bescherming van onze grenzen, waarvan 1,2 miljard euro voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer (IBMF) en 859 miljoen euro (totale EU-bijdrage) voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex);
 • 1,7 miljard euro voor migratiegerelateerde uitgaven, waarvan 1,5 miljard euro ter ondersteuning van migranten en asielzoekers in overeenstemming met de waarden en prioriteiten van de EU;
 • 1,6 miljard euro voor uitdagingen op defensiegebied, waarvan 638 miljoen euro ter ondersteuning van vermogensontwikkeling en onderzoek in het kader van het Europees Defensiefonds (EDF), 251 miljoen euro ter ondersteuning van militaire mobiliteit, 260 miljoen euro voor het nieuwe kortetermijninstrument voor defensie (Edirpa; zie ook dit ECER-bericht) en 343 miljoen euro ter ondersteuning van de productie van munitie;
 • 958 miljoen euro om de soepele werking van de eengemaakte markt te waarborgen, waarvan 602 miljoen euro voor het programma voor de eengemaakte markt en 200 miljoen euro voor werkzaamheden op het gebied van fraudebestrijding , belastingen en douane ;
 • 754 miljoen euro voor EU4Health , om te zorgen voor een brede zorgrespons die aansluit op de behoeften van mensen, en 240 miljoen euro voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) om bij crises snel operationele bijstand te kunnen verlenen;
 • 733 miljoen euro voor veiligheid, waarvan 322 miljoen euro voor het Fonds voor interne veiligheid (ISF), waarmee terrorisme, radicalisering, antisemitisme, georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit zullen worden bestreden.

Hoe verder?
De Raad heeft op 20 november 2023 de EU-jaarbegroting 2024 formeel goedgekeurd. De begroting zal voor aangenomen worden verklaard zodra ook het Europees Parlement deze formeel goedkeurt.

Meer informatie:
Persbericht : Europese Commissie
Persbericht : Raad van de Europese Unie
ECER-dossier : Begroting