Europees Parlement en Raad bereiken politiek akkoord over geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking

Contentverzamelaar

Europees Parlement en Raad bereiken politiek akkoord over geautomatiseerde gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking

Het bereikte akkoord ziet op herziening van het bestaande en zogenoemde Prüm-kader, dat al ruim tien jaar de grensoverschrijdende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken in de Europese Unie regelt. De nieuw voorgestelde Prüm II-verordening breidt de gegevenscategorieën waarvoor geautomatiseerde uitwisseling mogelijk is tussen rechtshandhavingsautoriteiten in de EU uit. Daarnaast centraliseert de nieuwe verordening de verbindingen tussen de lidstaten waar de gegevensuitwisseling plaatsvindt. De herziening dient gegevensuitwisseling ten behoeve van politiële samenwerking te verbeteren, vereenvoudigen en versnellen. Daarmee versterkt het nieuwe kader de preventie, detectie en onderzoeken naar strafbare feiten in de EU.

Het gaat om het op 20 november 2023 tussen het Europees Parlement en Raad bereikte akkoord over de eind 2021 door de Europese Commissie voorgestelde modernisering van het Prüm-kader, middels een voorstel voor een herziene Prüm II-Verordening. Het voorstel voor die verordening  zal nu vervolgens nog in lijn met het politiek akkoord formeel door het Europees Parlement en de Raad dienen te worden goedgekeurd, voordat de nieuwe Prüm II-verordening in werking kan treden.

Achtergrond
Het zogenoemde Prüm-kader stelt rechtshandhavingsinstanties in de hele EU in staat informatie uit te wisselen in de context van het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten. De bestaande Prüm-besluiten ( Besluit 2008/615 en Besluit 2008/616 ), die in 2008 zijn aangenomen om de grensoverschrijdende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken te ondersteunen, voorzien in de geautomatiseerde uitwisseling van specifieke gegevens (DNA-profielen, vingerafdrukken en gegevens uit kentekenregisters) tussen autoriteiten die belast zijn met het voorkomen, opsporen en onderzoeken van strafbare feiten. De Europese Commissie heeft op 8 december 2021 een wetgevingsvoorstel voor een Prüm II-Verordening gepresenteerd dat voortbouwt op het bestaande Prüm-kader. Dit voorstel versterkt en moderniseert het bestaande Prüm-kader en maakt deze interoperabel met andere EU-informatiesystemen.

Herziening van het bestaande Prüm-kader
De herziening van het Prüm-kader zal de gegevensuitwisseling onder het bestaande Prüm-kader verbeteren, vergemakkelijken en versnellen door deze uit te breiden met de mogelijkheid tot uitwisseling van politiegegevens en gezichtsopnamen van verdachten en veroordeelde criminelen. Daarnaast zal Europol onderdeel worden van het Prüm-kader. De biometrische gegevensuitwisseling zal in de toekomst via een centrale router – de Prüm II-router geheten – verlopen om de uitwisseling tussen de lidstaten (en Europol) te vereenvoudigen en versnellen. De geautomatiseerde uitwisseling van politiegegevens zal daarentegen via het nieuwe Europees Indexsysteem van politiegegevens (Epris) verlopen.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht : Nieuwe voorstellen van de Commissie moeten de grensoverschrijdende politiële samenwerking versterken (14 december 2021)
ECER-dossier : Politiesamenwerking