Europese Commissie brengt mededeling uit over het bestrijden van de dreiging van drones

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt mededeling uit over het bestrijden van de dreiging van drones

Met de mededeling wil de Europese Commissie dreigingen tegengaan als gevolg van onrechtmatig en gevaarlijk gebruik van drones voor civiel gebruik. Ook stelt de mededeling een alomvattend counter-dronebeleid van de EU vast dat ervoor moet zorgen dat de snelle technologische ontwikkelingen en het toenemende aantal drones niet leiden tot een ongecontroleerde toename van dreigingen in het civiele luchtruim.

Het gaat om de op 18 oktober 2023 gepresenteerde mededeling over de bestrijding van mogelijke dreigingen van drones (COM(2023) 659) die tevens tot doel heeft een geharmoniseerd beleidskader tot stand te brengen en gemeenschappelijk inzicht te verkrijgen in de toepasselijke procedures om het hoofd te bieden aan de zich voortdurend door ontwikkelende dreigingen van drones.

De activiteiten die in de mededeling worden beschreven hebben betrekking op de periode tot 2030. In 2027 zal een tussentijdse inventarisatie plaatsvinden. Een volledige evaluatie van het counter-droneprogramma van de EU is gepland voor uiterlijk 2030.

De mededeling gaat vergezeld van twee handboeken (over kritische infrastructuur en over gebouwen) die zijn opgesteld door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) en die praktische richtsnoeren bevatten over belangrijke technische aspecten van het dronebeleid van de EU (zie meer informatie op deze webpagina van de Commissie).

Achtergrond
Drones spelen een belangrijke rol in de toekomst van de Europese economie en samenleving, met name op het gebied van vervoer, defensie, handel en diensten. Het legitieme gebruik van drones speelt een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de dubbele groene en digitale transitie.

Zowel in de EU-strategie voor de veiligheidsunie als in de terrorismebestrijdingsagenda van de EU wordt benadrukt dat de dreiging van niet-coöperatieve drones een ernstig probleem vormt in Europa. Dit pakket werd reeds in 2022 aangekondigd als een kernactie in het kader van de mededeling van de Commissie uit november 2022 “Een dronestrategie 2.0 voor een slim en duurzaam ecosysteem voor onbemande luchtvaartuigen in Europa”.

Doordat drones voor steeds meer toepassingen kunnen worden gebruikt, vormen ze een steeds groter veiligheidsrisico. Smokkelaars en drugshandelaars maken er gebruik van en er zijn ook verdachte drones ontdekt rond kritieke infrastructuur. Bovendien kan het onrechtmatige gebruik van drones ook gevolgen hebben voor de persoonlijke veiligheid en het recht op privacy van individuele burgers, met name in woonwijken.

In 2016 werd de eerste counter-droneworkshop van de EU georganiseerd. De Commissie werkt samen met lidstaten en andere belanghebbenden aan de bestrijding van potentiële dreigingen door drones.

Maatregelen om dreigingen van civiele drones tegen te gaan
De mededeling schetst verschillende acties voor gemeenschapsopbouw en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, en duidelijke maatregelen om de lidstaten te ondersteunen met richtsnoeren, opleiding, financiering en operationele procedures. De volgende activiteiten voor een doeltreffende uitvoering van het dronebeleid van de EU worden genoemd:

  • Goede praktijken en informatie uitwisselen, door de werkzaamheden van bestaande initiatieven te stroomlijnen en een counter-dronedeskundigengroep van de Commissie op te zetten.
  • Regelgevende maatregelen bestuderen, door de regelgevingsbehoeften en de mogelijkheden voor harmonisatie van wetten en procedures in de hele EU in kaart te brengen.
  • De lidstaten bijstaan bij het kiezen uit verschillende commerciële cyber- en niet-cybertechnologieën voor dronebestrijding die op de markt beschikbaar zijn. Dit door advies en begeleiding via  bijvoorbeeld de specifieke counter-dronedeskundigengroep en de werkzaamheden van het JRC.
  • Praktische begeleiding en operationele ondersteuning aan lidstaten door bestaande counter-droneopleidingen uit te breiden tot bijvoorbeeld de sector van privébeveiliging en rechtshandhaving. 
  • Onderzoek en innovatie versterken via de beschikbare financieringsprogramma's zoals Horizon Europa.
  • De financiële steun verhogen via de oproep tot het indienen van voorstellen voor counter-dronemaatregelen in het kader van de thematische faciliteit werkprogramma's voor 2026-2027 van het Fonds voor interne veiligheid.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Onderzoek en technologie
ECER-dossier : Vervoer

ECER-bericht: Europese Commissie neemt een nieuwe dronestrategie aan (6 december 2022)