Europese Commissie stelt een traject naar het digitale decennium in 2030 voor

Contentverzamelaar

Europese Commissie stelt een traject naar het digitale decennium in 2030 voor

In het kader van de Staat van de Unie heeft de Europese Commissie een voorstel uitgebracht voor een concreet traject om de digitale transformatie van de Europese samenleving en economie per 2030 tot stand te brengen. Met dit traject en via een monitoring- en samenwerkingsmechanisme met de EU-lidstaten moeten de streefdoelen van het digitale decennium worden behaald.

Het gaat om het voorstel voor een besluit van het Parlement en de Raad tot vaststelling van een traject naar het digitale decennium (COM (2021) 574 final (EN). Dit voorstel bouwt voort op de Mededeling over het Digitaal kompas 2030 en dient ter uitvoering van de in maart 2021 gepresenteerde digitale ambities van de Europese Unie en ter verwezenlijking van de streefdoelen voor het digitale decennium voor 2030. Deze documenten bevatten al de doelstellingen richting een gedigitaliseerde economie en samenleving. De vormgeving van het voorgestelde traject naar het digitale decennium per 2030 is gebaseerd op de ontvangen input van burgers, bedrijven, overheidsdiensten en lidstaten. Beoogd wordt om met het traject gestructureerd en op een gelijkmatig tempo naar de EU-doelstellingen op het gebied van digitalisering toe te werken.

Belangrijkste onderdelen van het voorstel

Artikel 4 (hoofdstuk 2) van het voorstel benoemt allereerst de digitale doelstellingen van de EU. Hierbij valt te denken aan het verhogen van de digitale vaardigheden van professionals en de Europese bevolking in het algemeen, maar ook aan veilige, kwalitatief goede en duurzame digitale infrastructuur en doelstellingen ten aanzien van de digitalisatie van het bedrijfsleven en overheidsdiensten.

De belangrijkste component van het voorstel voor wat betreft het behalen van bovengenoemde doelstellingen is het monitoring- en samenwerkingsmechanisme dat de Europese Commissie wil introduceren. Dat mechanisme is vervat in hoofdstuk 3 van het voorstel en bestaat uit:
- een monitoringssysteem van de door lidstaten geboekte voortgang (op basis van de index van de digitale economie en samenleving – DESI);
- een jaarlijkse evaluatie door de Commissie van de vorderingen van de lidstaten en aanbevelingen voor verbeteringen, en
- uit strategische plannen voor elke afzonderlijke lidstaat waarbij deze lidstaat rekenschap geeft van de geplande maatregelen en beleidslijnen om de streefdoelen te behalen.
Middels het monitoringssysteem wordt dan de voortgang van de lidstaten langs de lat van de voor hen gestelde doelstellingen gelegd, en worden er per lidstaat specifieke aanbevelingen gedaan om te bewerkstelligen dat zij hun streefdoelen halen. Voorts vinden in het kader van het samenwerkingsmechanisme besprekingen plaats over de terreinen waarop onvoldoende voortgang is geboekt, zodat lidstaten dit kunnen aanpakken.

Daarnaast biedt het samenwerkingsmechanisme ondersteuning voor meerlandenprojecten (hoofdstuk 4 van het voorstel). Dit zijn projecten die dusdanig grootschalig zijn dat lidstaten hierin samen op moeten treden en hun capaciteiten moeten bundelen teneinde voortgang te bereiken op belangrijke gebieden voor de digitale soevereiniteit van Europa.

Via door tenminste drie lidstaten op te richten Europese consortia voor digitale infrastructuur (European Digital Infrastructure Consortium (EDIC); zie hoofdstuk 5 van het voorstel) zouden meerlandenprojecten gemakkelijker opgezet en uitgevoerd moeten worden. Een eerste inventarisatie van de Commissie heeft geresulteerd in een lijst met verschillende investeringsdomeinen voor meerlandenprojecten (zie artikel 12 van- en de Annex bij het voorstel), waaronder energiezuinige processoren, 5G-communicatie en high-performance computing. Ook de bij het voorstel door de Commissie uitgebrachte Q&A (zie onder meer informatie) geeft achtergrondinformatie over meerlandenprojecten.

De Commissie beoogt de lidstaten te ondersteunen bij de implementatie van meerjarenprojecten (zie ook artikelen 10 en 14 van het voorstel).

Meer informatie:

  • Persbericht - Europese Commissie
  • Vragen en antwoorden – Staat van de Unie: traject naar het digitale decennium – Europese Commissie (NL)
  • Factsheet – Een traject naar het digitale decennium – Europese Commissie (NL)
  • ECER-dossier - Digitalisering
  • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert het Digitale kompas naar 2030 (12 maart 2021)