Europese Commissie doet oproep voor deelname aan alliantie voor kritieke geneesmiddelen

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet oproep voor deelname aan alliantie voor kritieke geneesmiddelen

De alliantie zal alle relevante belanghebbenden samenbrengen en werken aan de versterking van de samenwerking tussen de Europese Commissie, de nationale regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het samenwerkingsverband zal de uitdagingen, prioriteiten voor actie en mogelijke beleidsoplossingen voor tekorten aan kritieke geneesmiddelen in de EU in kaart gaan brengen. Ook is de alliantie een overlegmechanisme dat zal fungeren als een netwerk om de uitvoering van EU-maatregelen op dit gebied te versnellen.

Op 16 januari 2024 heeft de Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) van de Europese Commissie een open oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gepubliceerd voor aansluiting bij de alliantie voor kritieke geneesmiddelen. De oprichting van de alliantie betreft een van de belangrijkste acties om tekorten aan kritieke geneesmiddelen te voorkomen en aan te pakken, zoals in oktober 2023 door de Commissie in een Mededeling (COM(2023) 672) is  aangekondigd (zie ook dit ECER-bericht).

De alliantie voor kritieke geneesmiddelen staat open voor alle bedrijven en organisaties, lidstaten, lokale en regionale overheden en hun agentschappen, sociale partners, het maatschappelijk middenveld, gezondheidswerkers, patiënten, consumenten en andere groepen belanghebbenden, EU-organen en -agentschappen. Geïnteresseerden voor deelname worden gevraagd het inschrijvingsformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website  van de Alliantie.

De alliantie zal 5 jaar duren. Verwacht wordt dat deze in het voorjaar 2024 met haar werkzaamheden zal beginnen en tegen het najaar haar eerste aanbevelingen zal publiceren over maatregelen om de aanvoer van kritieke geneesmiddelen te verbeteren.

De alliantie
De alliantie voor kritieke geneesmiddelen zal een rol spelen in het kader van een sterke Europese gezondheidsunie. Het zal aanbevelingen opstellen en advies geven aan de Europese Commissie, de lidstaten en andere EU-besluitvormers over hoe langdurige geneesmiddelentekorten kunnen worden aangepakt. Voortbouwend op de Unielijst van kritieke geneesmiddelen  die het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in december 2023 publiceerde, zal de nadruk liggen op geneesmiddelen met het hoogste risico op tekorten en de grootste impact op gezondheidszorgstelsels en patiënten.

De alliantie zal helpen om productie-, contractuele of financieringsoplossingen te ontsluiten om een betere strategische autonomie voor kritieke geneesmiddelen mogelijk te maken, in het belang van de Europese burgers. De alliantie bouwt voort op de ervaring van andere EU-allianties die belangrijke industriële uitdagingen aanpakken (zoals de allianties voor batterijen en kritieke grondstoffen) en kan gebruikmaken van een gevarieerd instrumentarium van beleidsmaatregelen, zoals:

  • Onderzoeken hoe de mondiale toeleveringsketens diverser kunnen worden gemaakt door middel van strategische internationale partnerschappen;
  • Versterking van de capaciteit van Europa om op gecoördineerde wijze te produceren en te innoveren bij de productie van kritieke geneesmiddelen en hun ingrediënten;
  • Ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategische aanpak van de aanleg van geneesmiddelenvoorraden in de EU;
  • Helpen bij het benutten en op elkaar afstemmen van EU- en nationale financiering voor de uitvoering van oplossingen voor geneesmiddelentekorten.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid