Europese Commissie doet voorstel ter vermindering van uitstoot van motorvoertuigen

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel ter vermindering van uitstoot van motorvoertuigen

Het voorstel beoogt vermindering van de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door nieuwe motorvoertuigen die in de EU worden verkocht. Met het voorstel wil de Commissie de ambitie van de Europese Green Deal waarmaken om alle verontreiniging tot nul terug te dringen. Tegelijkertijd moet het voorstel ervoor zorgen dat voertuigen voor de consument betaalbaar blijven en het concurrentievermogen van Europa wordt gestimuleerd.

Het gaat om het voorstel van de Europese Commissie van 10 november 2022 voor een EU-verordening betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot hun emissies en de duurzaamheid van batterijen (Euro 7) (COM (2022) 586 (EN)). Tegelijkertijd bracht de Commissie ook een vragen en antwoordenoverzicht en een factsheet over het voorstel uit. Het voorstel van de Commissie zal nu aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd met het oog op de aanneming ervan door hen.

Het wegverkeer is de grootste bron van luchtverontreiniging in steden. De nieuw voorgestelde Euro 7-normen zullen zorgen voor schonere voertuigen op de wegen en voor een betere luchtkwaliteit, waarmee de gezondheid van burgers en het milieu worden beschermd. De Euro 7-normen en de CO2-emissienormen voor voertuigen sluiten nauw op elkaar aan, zodat de luchtkwaliteit voor burgers wordt verbeterd, aangezien met name het toegenomen gebruik van elektrische voertuigen ook bepaalde voordelen op het gebied van de luchtkwaliteit meebrengt. De regels sturen de toeleveringsketen van de automobielsector duidelijk in de richting van het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen, onder meer door gebruik te maken van digitale technologieën.

De nieuwe Euro 7-emissienormen zullen ervoor zorgen dat auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen veel schoner zijn onder reële rijomstandigheden die beter aansluiten bij de situatie in steden waar de luchtverontreinigingsproblemen het grootst zijn, en gedurende een veel langere periode dan bij de huidige regels het geval is. Met het voorstel worden de emissies uit de uitlaat alsmede de door de banden en remmen veroorzaakte uitstoot aangepakt. Het voorstel draagt er ook toe bij de nieuwe strengere luchtkwaliteitsnormen te halen die de Commissie op 26 oktober 2022 heeft voorgesteld.

Terwijl de CO2-emissieregels een impuls zullen geven aan de uitrol van emissievrije voertuigen, is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle voertuigen op onze wegen veel schoner worden. In 2035 zullen alle in de EU verkochte auto's en bestelwagens CO-emissievrij zijn. Verwacht wordt echter dat in 2050 meer dan 20 procent van de auto's en bestelwagens en meer dan de helft van de zwaardere voertuigen op onze straten nog steeds verontreinigende stoffen door de uitlaatpijp zullen uitstoten. Ook elektrische voertuigen op batterijen veroorzaken nog steeds vervuiling door de werking van het remsysteem en het vrijkomen van microplastics uit de banden.

De Euro 7-regels zullen al deze emissies verminderen en ervoor zorgen dat de voertuigen voor de consument betaalbaar blijven.

De nieuwe vereisten op basis van de Euro 7-normen
Met het voorstel worden de voorheen afzonderlijke emissieregels voor auto's en bestelwagens (Euro 6) en voor vrachtwagens en bussen (Euro VI) vervangen en vereenvoudigd. De regels in het kader van de Euro 7-normen bundelen de emissiegrenswaarden voor alle motorvoertuigen (auto's, bestelwagens, bussen en vrachtwagens) in één enkele reeks regels. De nieuwe regels zijn brandstof- en technologieneutraal en hanteren dezelfde grenswaarden, ongeacht of het voertuig op benzine, diesel of alternatieve brandstoffen rijdt dan wel elektrisch wordt aangedreven.

De nieuwe regels zullen bijdragen aan:

  • het beter onder controle brengen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door alle nieuwe voertuigen;
  • de actualisering en aanscherping van de grenswaarden voor de uitstoot van verontreinigende stoffen;
  • de regulering van door remmen en banden veroorzaakte emissies;
  • de garantie dat nieuwe auto's langer schoon blijven;
  • de ondersteuning van de uitrol van elektrische voertuigen;
  • het volledige gebruik van digitale mogelijkheden zoals sensoren.


Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Milieu
ECER-dossier: Vervoer