Europese Commissie doet voorstel voor strengere grenswaarden van POP-stoffen in afval

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor strengere grenswaarden van POP-stoffen in afval

Met het voorstel wil de Europese Commissie de menselijke gezondheid en het milieu beschermen tegen enkele van de schadelijkste chemische stoffen in afval: de persistente organische verontreinigende stoffen (POP's). De grenswaarden voor deze chemische stoffen in afval worden aangescherpt, met het doel te voorkomen dat ze opnieuw in het economisch verkeer worden gebracht.

Het gaat om het voorstel tot wijziging van de bijlagen bij de huidige EU-verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. Met deze POP-verordening (EU) 2019/1021 wordt uitvoering gegeven aan de internationale verplichtingen van de Europese Unie die voortkomen uit het Verdrag van Stockholm (EN) en het VN/ECE-protocol inzake POP's (EN).

Volgens de verordening moet afval dat POP's bevat, op een milieuverantwoorde wijze worden beheerd, met minimale gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Daarbij moeten de emissies van POP's in lucht, water en bodem tot een minimum worden beperkt, met als uiteindelijke doel deze emissies te elimineren. Ook de mate waarin deze giftige stoffen in het milieu vrijkomen moet tot een minimum worden beperkt. De resulterende secundaire grondstoffen moeten te allen tijde veilig zijn, en voor zover mogelijk vrij van toxische stoffen. Wanneer afval met POP's boven bepaalde maximumgehalten wordt verwijderd, moeten de POP's daarin worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet.

Meer informatie over de voortgang van het voorstel is hier in te zien. Tegelijkertijd met het voorstel is ook een Vragen en antwoorden-overzicht (EN) over het voorstel uitgebracht.

Doelstelling voorstel
Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zijn chemische stoffen met toxische eigenschappen die zeer lang in het milieu aanwezig blijven. Zij hopen zich op in de voedselketens en de menselijke gezondheid en kunnen het milieu schade toebrengen. Het voorstel beoogt de emissies van POP's uit afval te elimineren of tot een minimum te beperken. Hoewel persistente organische verontreinigende stoffen over het algemeen niet meer in nieuwe producten worden gebruikt, kunnen zij nog steeds worden aangetroffen in afval dat afkomstig is van bepaalde consumentenproducten zoals waterdicht textiel, meubels, kunststoffen en elektronische apparatuur. Zie voor meer informatie ook deze webpagina van de Europese Commissie (EN).

Het voorstel voorziet in de invoering van strenge grenswaarden voor de volgende drie stoffen of groepen van stoffen in afval:

  • perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en daaraan verwante verbindingen – een groep van stoffen die in waterdicht textiel en blusschuim kunnen worden aangetroffen;
  • dicofol – een bestrijdingsmiddel dat voorheen in de landbouw werd gebruikt;
  • pentachloorfenol en zouten en esters daarvan – een groep van stoffen die in behandeld hout en textiel kunnen worden aangetroffen.

Daarnaast stelt de Commissie  een aanscherping voor van de maximumgehalten in afval voor nog eens vijf stoffen of groepen van stoffen die al gereguleerd zijn.

Het voorstel komt tegemoet aan de plannen voor het realiseren van een meer circulaire economie, zoals eerder ook door de Commissie aangekondigd in het actieplan voor de circulaire economie uit 2020. Het draagt bij tot het actieplan om alle verontreiniging tot nul terug te dringen uit mei 2021 van de Europese Green Deal en tot de strategie voor duurzame chemische stoffen uit 2020 met de bijbehorende maatregelen ten aanzien van per- en polyfluor alkylstoffen (PFAS), ook wel ‘forever chemicals’ genoemd.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
Webpagina Europese Commissie: het afvalbeleid van de EU (EN)
ECER-dossier: Milieu
ECER-bericht: Fit-for-55-pakket van Europese Commissie moet leiden tot bereiken van klimaatdoelen door de EU (15 juli 2021)