Europese Commissie en Hoge Vertegenwoordiger brengen gezamenlijke mededeling uit over stand van zaken in handelsbetrekkingen met Turkije

Contentverzamelaar

Europese Commissie en Hoge Vertegenwoordiger brengen gezamenlijke mededeling uit over stand van zaken in handelsbetrekkingen met Turkije

In de mededeling wordt een stand van zaken geschetst van de betrekkingen tussen de EU en Turkije op belangrijke gebieden. De mededeling bevat aanbevelingen om de betrekkingen op strategische en toekomstgerichte wijze te bevorderen in de huidige snel veranderende geopolitieke en veiligheidsomgeving.

Het gaat om de op 29 november 2023 door de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger aangenomen gezamenlijke mededeling met een verslag over de stand van zaken in de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en Turkije (JOIN(2023) 50) (zie ook website-informatie Commissie).

De gezamenlijke mededeling actualiseert en bouwt voort op de gezamenlijke mededeling die de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger eerder (in maart 2021) al aan de Europese Raad hadden voorgelegd.

De EU heeft een strategisch belang bij een stabiele en veilige omgeving in het oostelijke Middellandse Zeegebied en bij coöperatieve en voor beide partijen voordelige betrekkingen met Turkije. De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger bevelen in de gezamenlijke mededeling aan om aanvullende stappen te zetten in de richting van constructieve betrokkenheid op belangrijke gebieden van samenwerking. Er wordt aangeraden dit op een geleidelijke, evenredige en omkeerbare wijze te doen en op basis van de door de Europese Raad gestelde voorwaarden.

Na de goedkeuring door het college van EU-Commissarissen zal het verslag ter bespreking en sturing aan de Europese Raad worden voorgelegd.

Op 8 november 2023 publiceerde de Europese Commissie een mededeling over het uitbreidingsbeleid voor 2023 evenals haar periodieke landverslag over Turkije. In dat verslag wordt de stand van zaken in het toetredingsproces weergegeven (zie ook dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Uitbreiding EU
ECER-dossier: Externe betrekkingen
ECER-dossier: Handelspolitiek