Europese Commissie keurt een tweede strategisch plan voor Horizon Europa goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt een tweede strategisch plan voor Horizon Europa goed

De bij het plan behorende richtsnoeren zijn erop gericht belangrijke mondiale uitdagingen op het gebied van onderzoek en innovatie aan te pakken, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, de digitale transitie en een vergrijzende bevolking.

De Europese Commissie keurde het tweede strategische plan voor het bestaande programma Horizon Europa op 20 maart 2024 goed. De Commissie bracht ook een factsheet uit. Meer informatie over Horizon Europa is beschikbaar op deze websitepagina Commissie en over het tweede strategische plan op deze pagina.

Het plan bevat drie belangrijke strategische oriëntaties voor de EU-financiering van onderzoek en innovatie voor de laatste drie jaar van het programma (periode 2025-2027):

  • Groene transitie;
  • Digitale transitie;
  • Een veerkrachtiger, concurrerender, inclusiever en democratischer Europa.

Overkoepelende beginselen die van toepassing zijn op alle drie de strategische oriëntaties zijn open strategische autonomie en het veiligstellen van de leidende rol van Europa bij de ontwikkeling en uitrol van kritieke technologieën.

De belangrijkste strategische richtsnoeren zullen de leidende beginselen zijn voor Horizon Europa en zij worden via de werkprogramma's uitgevoerd. De werkprogramma's beschrijven de mogelijkheden voor financiering van onderzoeks- en innovatie (O&I) activiteiten waarbij wordt gewerkt met thematische oproepen tot het indienen van voorstellen en onderwerpen.

Het belangrijkste werkprogramma van Horizon Europa voor 2025 zal worden ontwikkeld volgens de richtsnoeren van het onlangs vastgestelde strategische plan. In april 2024 biedt de Commissie gelegenheid voor het leveren van feedback op het werkprogramma 2025.

Achtergrond
Het strategisch plan van Horizon Europa voor 2025-2027 bouwt voort op een uitgebreide analyse die door de diensten van de Commissie is uitgevoerd en die in 2023 werd gepubliceerd. Daaruit bleken ook ontbrekende onderwerpen en mogelijke lacunes. Het tweede strategisch plan is gezamenlijk opgesteld door de diensten van de Commissie, het Europees Parlement, de lidstaten en geassocieerde landen, evenals meer dan 2000 belanghebbenden en burgers die in verschillende stadia van het strategische planningsproces voor Horizon Europa hebben bijgedragen (zie onder meer ook de openbare raadpleging die heeft plaatsgevonden).

Het tweede strategische plan
Het strategisch plan verhoogt de ambitie van Horizon Europa op het gebied van biodiversiteit en verbindt zich ertoe een tiende van de totale begroting van Horizon Europa voor de periode 2025-2027 te besteden aan biodiversiteitsgerelateerde onderwerpen. Dit vormt een aanvulling op de bestaande streefdoelen voor klimaatuitgaven (35 procent gedurende de levensduur van Horizon Europa) en op de belangrijkste digitale activiteiten (13 miljard euro in dezelfde periode).

Het strategisch plan stelt negen nieuwe Europese gecofinancierde en medegeprogrammeerde partnerschappen vast. Het gaat om: hersengezondheid, bossen en bosbouw voor een duurzame toekomst, innovatieve materialen voor de EU, grondstoffen voor de groene en digitale transitie, veerkrachtig cultureel erfgoed, sociale transformaties en veerkracht, fotovoltaïsche zonne-energie, textiel van de toekomst en virtuele werelden.

Het strategisch plan biedt ook een overzicht van de resultaten van de EU-missies in de eerste jaren. Nieuw is het stappenplan voor de invoering van de Nieuw Europees Bauhaus-faciliteit (NEB). Het Nieuw Europees Bauhaus beoogt burgers, gemeenten, deskundigen, bedrijven, universiteiten en instellingen samen te brengen om een duurzaam en inclusief leven in en buiten Europa tot stand te brengen. Gezien het horizontale karakter van het NEB en de inhoud ervan op het gebied van onderzoek en innovatie, zal het NEB worden uitgevoerd als een clusteroverschrijdende kwestie in de werkprogramma's van Horizon Europa voor 2025-2027. Deze O&I-component wordt aangevuld met een uitrol-component via het zoeken van synergieën met andere EU-programma's. De twee componenten samen worden aangeduid als de „NEB-faciliteit”.

Het plan behandelt een aantal specifieke kwesties, zoals het evenwicht tussen onderzoek en innovatie en de integratie van de sociale en geesteswetenschappen. Zo geeft het strategisch plan aan zich te verbinden om evenwichtige steun te verlenen aan activiteiten met een reeks maturiteit en niveaus van technologische paraatheid, variërend van kennisgenererend en vroeg onderzoek tot innovatie tot demonstratie- en introductieactiviteiten. De daadwerkelijke integratie van de sociale en geesteswetenschappen in alle clusters, met inbegrip van alle missies en partnerschappen, komt tot uiting in het signaleren van specifieke onderwerpen en het verzoeken om een beoordeling van de maatschappelijke impact ervan. De sociale en geesteswetenschappen zullen worden geïntegreerd in relevante projecten, van het opstellen ervan tot de selectie en evaluatie ervan.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Onderzoek en technologie - Horizon Europa
ECER-bericht: Evaluatie van EU-programma Horizon Europa gepubliceerd (7 februari 2024)